Засаг түрэ 6 sep 2023 523

Буряад Уласай толгойлогшо - Ивалгын аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сентябриин 4-эй дабаа гарагта албанай хэрэгээр Ивалгын аймагта хүрөө. Тэрэ энэ аймагта ниигэмэй болон соёлой хэдэн эмхи зургаануудта хүрэжэ, нютагай хүн зонтой уулзаа.

Албанайнгаа хэрэгээр ябаха­даа, Алексей Цыденов Доодо Ивалгада соёлой байшан нэ­элгэдэ хабаадаа, Хойто-Бэеын һайн дуратантай уулзаа. Ганзурино тосхон­до заһабарилгада орохо хэдэн эмхи зургаануудай байшангуудые хараа. Тиигээд тэрэл үдэртөө республикын толгойлогшо мүн лэ баһа аймагай хүн зонтой уулзажа, «Асуудал-харюу» гэһэн ёһоор ажаһуугшадые зобооһон асуудалнуудые зүбшэн хэлсээ.

ШЭНЭЛЭГДЭҺЭН СОЁЛОЙ БАЙШАН НЭЭГДЭЭ

Доодо Ивалга нютагта сүлөө са­гаа үнгэргэхэ соёлой-мэдээсэлгын «Арюун бэлиг» түб үүдээ сэлеэ. Энэ дэмбэрэлтэ хэрэг Россиин Юрэн­хылэгшын үүсхэһэн «Соёл» гэһэн Үндэһэн түсэлэй ашаар бүтээгдэбэ гээшэ. Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов нютагай зони­ие шэнэлэгдэһэн Соёлой ордоной нээгдэһээрнь амаршалаа.

- Манай үхибүүдтэ уулзажа ушар­жа, һонинуудаараа хубаалдажа, ур­лалда һураха, соёлдо дүршэхэ, урган хүгжэхэ, байдалаашье һонин болго­хо, юрэдөөл, сээжэ дүүрэнээр амил­ха шэнэ һонин хүреэлэн руу үүдэ нэ­эхэдэ, ходо сэдьхэлдэ баяр түрэдэг. 1957 ондо баригдажа хуушарһан Со­ёлой байшантнай мүнөө шэб шэнэ шарай орожо, һаруул һайхан мүнөө үеын байшан болоо. Хүндэтэ нютага­архид, уран һайханай, зохёохы, урла­лай хэрэгүүдээр һонирхохо сүлөө саг болон арга боломжо танда хододоо байг! - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Соёлой байшан бүхыдөө 467 дүрбэлжэн талмайтай, 150 һууритай танхимтай. Үнгэрһэн жэлнүүдтэ бай­шангай нюур тала, фойе болон бэ­шэшье таһагууд хуушаржа, үмхирхэ туйлдаа хүрэһэн хадаа, һэльбэн шэнэлүүлхэеэ үнихэнэй хүлеэгээ.

- Энэ Ивалгын аймагта үндэһэн «Соёл» түсэлөөр һэльбэн шэнэлэгдэһэн түрүүшын эмхи зурга­ан болоно. Энэ түсэл имагтал хүдөө нютагуудта соёлые сахин хүгжөөхэ арга олгоно. Нэгэ сагта энэ түсэл «Ни­итэ нэгэн Росси» намай түсэл байһан юм. Тиигээд мүнөөдэр соёлой ажал­шадай түлөө баяртай байһамни ойл­гостой. Иимэ һайн, мүнөө үеын аятай зохид байдалда урлан бүтээжэл бай­хал даа, харин соёлой ажалшадай дунда талын хүнүүд байдаггүй гэжэ би ходо хэлэдэгби, хэлэжэшье бай­хаб. Эдэмнай өөрынгөө мэргэжэлдэ үнэн зүрхэнһөө дуратай хүнүүд гэ­эшэ, - гэжэ Ивалгын аймагай засаг дарга Николай Емонаков тэмдэглэ­нэ.

Шэнэлэн һэльбэлгэдэ 16 сая түхэригһөө дээшэ мүнгэн гаргаша­лагдаа. Заһабарилгын үедэ хушал­тыень бүхыдэнь һэльбэжэ, шэнээр хушаа, байшанай нюур талые дула­алжа, газаа досооһоонь үнгэ шарай оруулаа, оёорыень шэнээр дэлгэ­жэ, тайзан баһал шэнэлээ, зайн га­лай утаһануудые, үүдэ, сонхону­удые болон бэшэшье жэжэ бужо түхеэрэлгэнүүдые һэлгээ. Тэдээнһээ гадуур байшан соохи уһаар хангал­гын согсолборинууд тодхогдоо, ко­тельни заһабарилагдаа, бэеэ заһаха газарнууд аятай зохид болгогдоо. Ти­игэжэ энэ байшан бүхыдөө болбосон түхэлтэй болгогдоо.

- Эндэмнай уран һайханай 10 кружок, зүжэгшэдэй кружогууд бо­лон дуунай студинууд хүдэлнэ. Эгэ­эл омогорхолнай гэхэдэ, «Гуламта» бүлгэмнай бүхы республикадаа бо­лон саагууршье мэдээжэ болонхой. Соёлой яаманай дэмжэлгээр бидэ материально-техническэ үндэһэеэ бэхижүүлхэ мүнгэн дэмжэлгэдэ хүртэжэ, тайзанаа гоё һайханаар шэ­мэглэн «хубсалуулаабди», тиигээд ерэхэ 2024 ондо шэнэ һуудалнуудые худалдажа абахаар түсэблэнэбди, - гэжэ Ивалгын аймагай захирга­анай соёлой ба аяншалгын талаар хүтэлбэриин дарга Ольга Лыктыпова тэмдэглэнэ.

Мүн лэ эндэ тамирай секцинүүд: теннис, бильярд, шатар хүдэлнэ. Мүн баһа эндэл һайн дуратанай эмхи ор­шодог.

- Соёлоймнай байшанда «Этигэл» гэһэн нэгэдэл хүдэлнэ, бидэ СВО- до хабаадажа байһан хүбүүдэйнгээ түлөө, тэдэнэйнгээ элүүр энхэ, амар мэндэ ябахын түлөө мүргэнэбди. Буряад оронойнгоо Засагай га­зарта, тиигээд, хүндэтэ Алексей Самбуевич, танда ехэ гэгшын баяр хүргэнэбди! Һүүлшын хэдыхэн эдэ жэлнүүдтэ Доодо Ивалгамнай хэды ехэ дэмжэлгэдэ хүртэжэ, туһаламжа абаа гээшэб гэжэ бодотоор хара­жа байнабди. Хүүгэдэй хоёр сэсэр­лиг хүдэлнэ, хоёр шэнэ һургуули, хүүгэдэй талмайнууд баригдана, Хойто-Бэе хүрэтэр шэнэ дардам харгы баригдаа, - гэжэ энэ Соёлой байшанда 22 жэлдэ хүдэлһэн, До­одо Ивалгын нютагай Ветерануудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Уржима Цы­дыпова нютагайнгаа зоной зүгһөө баяр хүргөө.

Үндэһэн «Соёл» түсэлөөр байгша ондо Буряад орондо 7 соёлой бай­шан заһабарилагдан шэнэлэгдэнэ гэжэ һануулая.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.