Засаг түрэ 15 mar 2023 557

Илагшадые амаршалаа

Бүхэроссиин олимпиадын региональна шатада илагшадые, шангай һуури эзэлэгшэдые Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Игорь Марковец амаршалба.

© фото: Арадай Хуралай сайтһаа

-Энэ амжалта - таанадай саашанхи үргэн харгын эхин. Удахагүй дээдэ мэргэжэл шэлэн абаха сагтнай ерэхэ, бүри ехэ эрдэм мэдэсэтэй болохот. Өөртөө этигэжэ, бэрхэшээлнүүдэй урда сухарингүй ябаха гээшэ шухала. Ажабайдалай харгыда элдэб юумэн дайралдаха, хүсэ шадалыетнай, зан абарииетнай, ухаан бодолыетнай саг үргэлжэ шалгаха.Этигэлээ алдангүй урагшаа ябабал, бүхы юумэ гаталжа шадахат, - гэжэ Арадай Хуралай Ниигэмэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэбэ.

Үхибүүдэй гэртэхиниие, багшанарые  тэрэ мүн амаршалжа, тэдэнэйл оролдолгоор һурагшад амжалта туйлана гэжэ тэмдэглээ. Гэхэтэй хамта Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда  «Асториум» гэһэн һуралсалай түб байгуулха талаар ажал ябуулһандань баяраа мэдүүлээ.

- Региональна шатада илажа гараһан үхибүүн  далижана. Бүхэроссиин хэмжээнэй урилдаануудта бүри үсэдөөр, һайнаар бэлдэхэб гэһэн зорилго урдаа табина.Олимпиаданууд хэрэгтэй. Эндэ багшанарай, гэртэхинэй, һурагшадай үдэр бүриин ажалай дүн харагдана, - гэжэ Игорь Марковец онсолоо.

Бүхэроссиин олимпиада һуралсалай жэлэй үедэ - сентябрь һараһаа май хүрэтэр үнгэргэгдэнэ. Россиин хэмжээндэ илагшад, шангай һуури эзэлэгшэд манай гүрэнэй ямаршье дээдэ һургуулида орохо эрхэдэ хүртэдэг юм.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Арадай Хуралай сайтһаа