Засаг түрэ 29 mar 2023 921

Урилдаа соносхобо

Буряад ороной Аяншалгын яаман түлэбүүдые бэелүүлхэ урилдаа соносхобо. Аяншалагшадые угтан абаха талаар  гүрэнэй мүнгэн дэмжэлгэдэ хүртэхын түлөө мэдүүлгэнүүд 2023 оной апрелиин 21-һээ  майн 10 болотор абтаха.   Бусаалтагүй Федеральна грантнууд үндэһэтэнэй “Аяншалгын ба угтан абалгын” түлэбөөр үгтэхэ юм.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Мүнгэн дэмжэлгын 50 сая түхэригөөр болбосон түхэлтэй амаралтын 5-һаа үсөөн бэшэ элһэн эрье байгуулагдаха; 99 гаран сая түхэриг Буряад оронойнгоо үзэсхэлэн гоё газарнуудаар үндэһэн аяншалгын 14-һөө үсөөн бэшэ түлэбүүдтэ шэглүүлэгдэхэ; 82 сая түхэриг Байгалай эрьедэ болон аяншадай дурлаһан республикын аймагуудай газарнуудта зошод буудалнуудай, нүүдэл кемпингнүүдэй барилгада, кемпинговэ майхануудые худалдан абалгада, дүн хамтадаа 17-һоо үсөөн бэшэ түлэбүүдтэ һомологдохо юм. Дэмжэлгын 106,3 сая түхэриг аяншалгын һалбарида хэрэгтэй түхеэрэлгэнүүдые худалдан абалгада, замуудай электронно залуурнуудые, эрэмдэг бэетэйшье хүнүүдэй һаадгүй ябажа байхаар оршон болон  аяншалгын шэнэ замуудые байгуулгада (зүг зааһан замай тэмдэгүүдые табилга, амарха талмайнуудые, дулаасуулдаг бассейнгүүдые) - бүхыдөө  19-һөө үсөөн бэшэ түлэбүүдэй бэелүүлгэдэ шэглүүлэгдэхэ. 

 Буряад Уласта ажал хэрэгээ ябуулдаг гэжэ үнэмшэлгэтэй хуулиин эрхэтэй байгуулга (коммерческэ бэшэ, гүрэнэй (муниципальна) эмхи гү, али хубиин хэрэг эрхилэгшэ Гүрэнэй мүнгэн тэдхэмжэдэ хүртэхэ зэргэтэй. Мүн лэ урилдаанда хабаадагшад республиканска һан жасада ямаршье үри зээлигүй, Оросой Холбоото Уласай алба татабариин хуулинуудай ёһоор бүхы янзын түлбэринүүдээ хүсэд дүүрэн түлэһэн байха ёһотой юм. 

- Аяншадые байрлуулха зошод буудалнуудай барилгада болон саг зуура хүнүүдые байлгаха кемпингнүүдые табиха гэбэл, олзын хэрэг эрхилхэ, тэндээ барилга хэхэ эрхэтэй гэһэн баталамжатай газартай байха ёһотой юм, - гэжэ Алдар Доржиев нэмэжэ хэлээ. 

Урилдаанда хабаадагшад хэдэн дэмжэлгэдэ хүртэхэ тухай хандаха эрхэтэй,  гэбэшье нэгэ дэмжэлгэдэ нэгэл мэдүүлгэ үгэхэ юм. Илагшад түлэбүүдээ 2023 оной  декабриин 31 болотор бэелүүлхэ ёһотой. 

Тогтоолнуудтай танилсаха болон дэлгэрэнгы мэдээсэлнүүдые: https://egov-buryatia.ru/minturizm/activities/informatsiya-dlya-turoperatorov/gosudarstvennaya-podderzhka-v-sfere-turizma.php?clear_cache=Y гэһэн Буряад Уласай Аяншалгын яаманай  сайт  дээрэ мэдэжэ абаха аргатай.

 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа