Засаг түрэ 9 aug 2023 621

Аяншалгын мастер-түсэб

Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов түлэблэлгын «ПроГород» (Группа ВЭБ) офисой түлөөлэгшэдтэй уулзажа, үндэһэн «Аяншалга ба угтан абалгын хүндэлэл» түлэбөөр Буряад Уласай дэбисхэртэ аяншалгын «Байгал» гэһэн мастер-түсэб зохёон байгуулхые хэлсээ.

2024 он болотор аяншалагшадай эгээл ехээр ябадаг үргэн ехэ 12 гол дэбисхэрнүүдтэ Россиин аяншалгын һалбариие гүрэнэй талаһаа дэмжэл­гын хэмжээ ябуулгаар мастер-түсэбүүдые зохёон байгуулха гэжэ хараалагдана. Эзэлдэг талмай­гаараа тэдэнэй эгээл ехэнь – энэ хоёр нютаг мо­жонуудые – Буряад Уласые болон Эрхүү можые оруулһан тон ехэ «Байгал» дэбисхэр. Олон ухаа­лан зохёолгонуудай шэглэлнүүдээр хүдэлэгшэдые хабаадуулһан түлэблэлгын Хизаарлагдамал харюу- салгатай «ПроГород» бүлгэмэй аяншалгын эдэ мастер-түсэбүүдые зохёон бэлдэнэ.

- Манай зорилго – үргэн ехэ дэбисхэрнүүдтэ аяншалгые хүгжөөлгын согсолбори-түсэб таби­ха, тиихэдээ тэндэхи аяншалгын боломжонууд, оршон хангалгын байгуулга тухай, хэды аянша­дые угтан абажа шадахаб, хэд гээшэб, хэдыгээрээ ерэдэг бэ гэхэ мэтэ мэдээнүүдые бүхыдэнь шүүжэ харахабди. Тиигэжэ шүүмжэлһэн хойноо энэ ню­таг можодо яажа аяншалга саашадань хүгжөөхэб, мүнөө байһан шэглэлнүүдэй ямарыень дэмжэхэб, ямар шэнэ шэглэл байгуулхаб, 2030 он болотор хэды аяншалагшад ерэжэ болохоб гэжэ багсааха болонобди, - гэжэ түлэблэлгын ООО «ПроГород» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Ксения Титова тэмдэглээ.

«Байгал» мастер-түсэб 4 гол түлэб хараална, хоёрынь – Буряад орондо, нүгөөдэ хоёрынь – Эрхүү можодо.

- Байгалай зүүн эрье абая гэжэ дурадханаб, тэрэ бүхыдөө хүгжэлтын һайн ерээдүйтэй. Эндэ Байгал шадарай болон Баргажанай аймагуудые хараха хэрэгтэй. Хоёрдохииень «Түүхэтэ Буряад орон» гэжэ нэрлэжэ болохо. Эндэ Улаан-Үдэ хото болон зэргэлээ аймагууд: Загарайн аймаг (Аса­гад), Тарбагатайн аймаг (шэмээшэгүүд), Ивалгын аймаг (Ивалгын дасан) - оролсоно. Гурбадахинь - Байгалай урдахи эрье (Танхой ба үшөө Выдрино) болон Түнхэнэй гол (Түнхэнэй Үндэһэтэнэй парк). Тиихэдэ энэмнай уласхоорондын хэмжээнэй бо­лохо аргатай, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Түлэблэлгын ООО «ПроГород» бүлгэм иимэ үргэн ехэ дэбисхэрнүүдые хүгжөөхэ түлэбүүдые зохёолгоор баян дүршэлтэй болонхой юм.

- Москвагай зохёохы нүхэднай «Байгал» мастер- түсэб зохёон байгуулха. Тэрэмнай хоёр нютаг можо – Буряад орониие болон Эрхүү можо оруулжа, эдэ хоёр дэбисхэртэ аяншалга хүгжөөлгые хараал­на - аяншадай ямаршье хилэнүүдые ойлгонгүй ябахаарнь, тиимэ нэгэ «зүйдэлгүй» дэбисхэр­тэ хилэнүүдые байгуулхабди. Зохёохы нүхэднай манһаа мэдээнүүдые абажа, тэдэниие шүүжэ, таа- руулжа, асуултануудые үнгэргэжэ зохилдуулха юм. Тиигээд тэдэ элирүүлэгдэһэн зүйлнүүдээрээ үндэһэлжэ, зүбшэл заабаринуудаа бүрилдүүлхэл даа, - гэжэ Буряад ороной аяншалгын сайд Алдар Доржиев тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ