Засаг түрэ 30 mar 2023 949

Хуралдаанай үдэр элирбэ

Зүүн зүгэй VIII экономическа хуралдаан  сентябриин 10-13-ай үдэрнүүдтэ үнгэрхэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

«Владивостогто эмхидхэгдэхэ хуралдаан Алас Дурнын ба бүхыдөө Ород гүрэнэй, мүн Ази түбиин гүрэн түрэнүүдэй засаг зургаануудай ударидагшадые, олзын хэрэг эрхилэгшэдые, олониитын түлөөлэгшэдые нэгэдүүлнэ. Бидэ энэшье удаа харилсаануудаа үргэдхэхэ зорилго урдаа табинабди. Хүрэнгэ шэглүүлэлгын шэнэ түлэбүүд, ашаа тээбэри зөөлгын һалбаринуудта  шэнэ арганууд болон аяншалгын талаар харилсаанууд тухай хэлсэхээр хабаадагшадые эгээл үндэр хэмжээндэ угтахаар бэлэмди. Хуралдаанай үедэ Алас Дурнын федеральна тойрогой можо хизаарнуудай бэелүүлжэ байһан соёлой ба экономическа үүсхэлнүүдтэй болон түлэбүүдтэй танилсаха «Алас Дурнын гудамжа» үзэсхэлэн дахин үнгэргэгдэхэ», – гэжэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогоор бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ,  Зүүн зүгэй экономическа хуралдаанай Эмхидхэлэй хорооной түрүүлэгшэ  Юрий Трутнев тэмдэглээ.

ВЭФ-2023 хуралдаанда бэлэдхэл тухай һүүлшын һонинуудые Telegram: https://t.me/roscongress, VK: Восточный экономический форум (vk.com) сүлжээ холбоонуудаар хаража болохо.

 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа