Засаг түрэ 29 mar 2023 913

Байгал далай хамгаалга тухай

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмэдэ Байгал далайн байгаали хамгаалха тухай элидхээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Буряад орон руу аяншалагшад жэлһээ жэлдэ олоор ерэнэ. Теэд бидэ  дураараа амардаг «зэрлиг» аяншалгада эсэргүү ондоо юушье хэжэ шадахагүй байнабди. Аяншалагшадые угтан абаха таатай газар үгыбди, аяншалгые зүб мүрөөр хангаха һалбаригүйбди. Сэбэрлэлгын болон үлэгдэлнүүдые илгаха түхеэрэлгэнүүд, тодорхойлогдоһон аян замууд байхагүй. Гэхэтэй хамта Байгал далайн оршон тойрониие хүгжөөхэ түлэб манда бии. Тэрэ түлэбөөр байгаали хамгаалгын гуримууд хуу анхарагдажа, “Улаан номдо” оруулагдаһан ургамалшье, амитадшье хамгаалагдаха юм. Теэд эдэ бүгэдые бэелүүлхын тула хуулида  хубилалтануудые оруулха хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Эрхүү можоһоо Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Сергей Тенэй тэмдэглэһээр, хуулида оруулагдаһан үүсхэлнүүд Байгал далайе мүнөөшье, саашадаашье хамгаалха болоно.

- Жэл бүри хубилалтануудые оруулжа байнгүй, бүхыдэнь гуримшуулха гээшэ тон шухала. Байгал далайе хамгаалха хуулиин абтаһаар, 24 жэлэй хугасаада хубилалтануудһаа эхилээд, табан һалбаряар  кодекснууд  шэнээр абтаһан байна. Тиигэжэ энэ хуулимнай хэрэглэхэдэшье орёо болоо гэжэ элдэб  шатын  сүүдүүдтэ хараалагдаһан хэрэгүүд гэршэлнэ, - гэжэ Сергей Тен хөөрөө.

Буряад Уласһаа Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгамал Вячеслав Дамдинцуруновай тэмдэглэһээр,  хуулиин орёоһоо боложо, Байгалай эрьеэр ажаһуудаг хүн зон наһа бараһан дүтынгөө зонииешье хүдөө табихадаа бэрхэшээлнүүдтэй ушарна гэжэ  һануулаа. Хубилалтануудые оруулһан хуули Байгал далайешье, ой модошье хамгаалалгада, хүн зонойшье асуудалнуудые шиидхэлгэдэ туһалха гэжэ тэрэ онсолно.

- Хуулида хубилалтануудые оруулха хэрэгтэй. Байгал далайн эрьеэр мүнөө ажаһуужа байһан хүн зон экономикыншье, ниигэмэйшье талаһаа хамгаалагданагүй. Тиимэһээ хуули түргэн баталагдахыень манай региондошье болон аймаг нютагуудташье хүлеэшэнхэй байнад.  Юундэб гэхэдэ, мүнөө байһан хуулиин гуримуудаар газар дайдаяа хүсэд дүүрэнээр хүгжөөхэ арга олгогдоногүй ха юм. «Хүндүүлхэй» асуудалнуудаар үшөө дахин ажал ябуулха шухала, - гэжэ һунгамал тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа