Засаг түрэ 23 aug 2023 401

«Хүсэтэй байхыетнай хүсэнэбди»

Буряад ороной Толгойлогшо Буддын I Уласхоорондын хуралдаанда хабаадахаяа ерэһэн Хитадай буддын шажантанай эблэлэй түлөөлэгшэдтэй уулзаа.

Орос болон Хитад оронууд мүнөө сагта холын хараа зо­рилготой хүршэ нүхэд гэжэ Буряад ороной Толгойлогшо онсо­лон тэмдэглээ.

- Газар дэлхэйн хэдэн тээшээ ху­бааржа, гүрэн түрэнүүдэй өөр өөрын хүсэлтэй болоһон мүнөө үедэ бодо­тоор лэ хүсэтэй гүрэн бэеэ дааһан замаар хүгжэхэ болон өөрын хараа шэглэлтэй байха. Мүнөөнэй Хитад – энэ дэлхэйн бүхы гүрэнүүдэй анхар­жа байдаг, дэлхэй дээрэ гол һуури эзэлжэ байһан гүрэн, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Хитадай Буддын шажантанай эблэлэй түрүүлэгшын орлогшо, Бээжэнэй Юнхэгүн хиидэй шэрээтэ Ху Сюэфэн ноён хүндэ ямбатайгаар угтажа абаһандань Буряад ороной Толгойлогшодо болон Буддын ша­жанай хуралдаа эмхидхэгшэдтэ баяр хүргөө.

- Буряад орондо би хоёрдо­хиёо ерэбэб, 10 жэлэй саада тээ түрүүшынхиеэ ерээ һэм. Буря­ад орон – гоё һайханшье, урган һалбаржа байһан газар дайда, тии­гээд энэ мүнөө ерэхэдээ, республи­кын һайн тээшээ хубилжа байһые харанаб. Буряад орон – Россиин Буддын шажанай түб. Хитад орон­до буддын шажантан ехэ олон, тиимэһээ маанадай харилсаха, эб нүхэсэлөө хүгжөөхэ гэһэн энэ нэгэл шалтагаан бэшэ ааб даа. Буддын ша­жан энэ орёо оршон сагта онсо шу­хала үүргэтэй болоно. Буряад Улас - Россиин Буддын шажанай түб, бидэ таанадай энэ талаар хүсэтэй байхые хүсэнэбди. Хитад ба Орос гүрэнүүд – хүршэнэр болон анханай нүхэд, тиимэһээ манай нүхэсэл саашада­ашье үргэлжэлхэ ёһотой. Таанадые бидэ айлшалхыетнай Бээжэндэ ури­жа байнабди, - гэжэ Ху Сюэфэн тэм­дэглээ.

Буряад ороной Толгойлогшо Зүүн зүгэй заншалта эмнэлгын хүгжэлтэ тухай айлшадтаа хөөрэжэ үгөө.

- Си Цзинь Пин гурбан жэ­лэй саада тээ БРИКС болон ШОС нэгэдэлнүүдтэ заншалта эмнэлгые үргэдхэхэ асуудал амяарань харахые дурадхаа һэн. Мүнөө Буряад орон ганса Буддын шажанай түб бэшэ, үшөө Зүүн зүгэй заншалта эмнэлгын түб болонхой, тэрэ эндэ хэр угһаа хойшо байһан түбэд болон хитад эм­нэлгэдэ үндэһэлөө юм. Буряад орон­до Зүүн зүгэй эмнэлгын түб хүдэлнэ, тиимэһээ бидэ дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха арга боломжые хаража үзэхыетнай дурадханабди, тэрэ тоо­до эмшэ ламанарай дунда, - гэжэ Бу­ряад ороной Толгойлогшо дурадхаа.

Тэрээнһээ гадуур хоёр тала урдын номуудые, нангин бэшэг сударнуу­дые хадагалан сахилгаар болон со­ёлой талаар харилсаануудаа зүбшэн хэлсээ.

- Танай манда хэлэһыетнай би хүсэд дүүрэнээр дэмжэнэб. Эртын түүхэ болон соёл тон ехэ сэнтэй, бидэ эдэ талаар харилсахаар бэлэмди. Үсэгэлдэр Буряад ороной түүхын му­зей орожо хараабди, яһала һайнаар хадагалагдажа, бүтэн бүлеэн үлэһэн айхабтар гоё һайхан зүйлнүүдые, гар бэшэгүүдые болон олон ондоо юумэнүүдые хараабди. Түүхэ – энэл даа, манай таанадтай хамта шэнжэл­хэ эрдэм. Би мүн баһа эртэ урдын болон мүнөөнэй эмнэлгэ шудалал­гаар харилсаха һанаатайб, - гэжэ Ху Сюэфэн харилсаха дуратай байһанаа тайлбарилаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ