Засаг түрэ 15 mar 2023 732

Владимир Путин-Буряад Уласта

Мартын 14-дэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин албанай хэрэгээр Буряад Уласта буугаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Россиин түрүү үйлэдбэринүүдэй нэгэн, Буряадай ниислэлэй гол шухала байгуулга болохо Улаан-Үдын авиазавод гүрэнэй Толгойлогшо хүрөө. Тэндэ Алас Дурнын хотонуудые хүгжөөлгын программа бэелүүлхэ асуудалаар видео-хуралдаа үнгэргөө. Тэрээндэ Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Алас Дурнын федеральна тойрогто Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов бэеэрээ оролсоо. Үбэр Байгалай, Сахалинай болон Амарай можонуудай Засагай газарай сайдууд, амбан захирагшад, Россиин байгуулгануудай хүтэлбэрилэгшэд видео-аргаар холбоо барижа, энэ зүблөөндэ хабаадаа. Удаань Владимир Путин Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзалга үнгэргөө.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа