Хүдөө ажахы 5 sep 2023 467

Хүдѳѳ ажахынхидай ургаса дэлгэн худалдаhан «Своё» гэжэ фестиваль гурбадахи жэлээ Буряадта үнгэрнэ

Байгша ондо Кабанскын аймагта эхиеэ абаад, үнгэрhэн амаралтын үдэрнүүдтэ Сэлэнгын аймагта үргэлжэлбэ. Түгэсхэлэй үзэсхэлэн сентябриин 8-9-эй үдэртэ Улаан-Үдын Соведүүдэй талмай дээрэ эмхидхэгдэхэнь.

Буряадтаа буйлуулагдаһан, химиин ямаршье холисогүй сэбэр эдеэ хоол олоной дун­да дэлгэрүүлхын тулада Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман «Россельхозбанктай» хамта энэ үзэсхэлэн үүсхэһэн юм. Тиигэ­жэ хүдөөгэй ажаһуугшадай үмсэдөө түхеэрһэн эдеэ хоолоо Улаан-Үдын гол талмай дээрэ дэлгээн худалдаха арга олгуулаа. Жэшээнь, үнгэрһэн жэлэй намар хоёр үдэрэй турша соо 22 тонно продукци худалдагда­жа, 10 сая түхэриг хэмжээнэй олзо оруулһан байна.

Харин байгша ондо энэ фестиваль үргэдхэгдэжэ, хүдөө аймагуудта дэлгээгдэбэ. Сэлэнгын аймагта энэ фестивалиин хэмжээн соо үйлэдбэриин шэнэ байгуулга нээгдээ. Шасарганаар баян Ацула һууринда «Темник» бүлгэм ургаса­яа хуряажа байха юм. Теплицэдэ ургуулһан һөөг модохонууд тэндэхи 200 гектар талмай дээрэ һуулгагдаха. Гансашье өөрын ургуулһан жэмэс бэшэ, мүн хүнүүдэй тушааһан жэмэс буйлуулха аргатай цех байгуулаа­тай. Байгша оной эсэс болотор тэн­дэ 50 тонно жэмэсээр элдэб сироп, сай болон бусадые үйлэдбэрилхөөр түсэблэгдэнэ. Тиигэхын тулада тус­хай оньһон түхеэрэлгэнүүд абтаа­тай.

Мүнөө дээрээ энэ байгуулгада 10 хүн ажалтай болонхой. Үшөө 5 хүнэй һуури бии болохо юм.

- «Бага болон дунда зэргын олзын хэрэг» гэһэн Үндэһэн проектын хэмжээн соо оньһон түхеэрэлгын үнэ сэнгэй 50 хубииень даан абтаха, тии­хэдэ сэсэрлиг ургуулхын, уһалхын тулада мүн лэ туһаламжа мүнгэн һомологдохо. Энэ продукци ганса Сэлэнгын аймагта бэшэ, мүн бүхы Буряадай дэбисхэртэ, Буряадһаа гадууршье наймаалагдадаг болохо, - гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев тэмдэглэбэ.