Хүдөө ажахы 7 jun 2023 1556

Түрүү бодолтой хүбүүд түрэл нютагаа хүгжөөхэл

Баргажанай аймагай Хилгана һууринай Василий Балданов хониной арһаар ажабайдалда хэрэгтэй элдэб зүйлнүүдые бүтээжэ, үргэн наймаанда гаргаха түсэбтэй. Иимэ үйлэдбэри байгуулхадаа, тэрэ арадайнгаа заншалта урлал һэргээн хүгжөөхэһөө гадна нютагайнгаа зониие ажалтай болгохо.

Урагшаа һанаатай хүбүүн дүрбэн жэлэй саада тээ Санкт-Петербург хотоһоо Бу­ряад ороноо бусажа, уг ажа­лаа ябуулха гэжэ шиидээ. Тиигэжэ тэрэ Россиин Буддын шажанай заншалта Сангхын хамба лама Дамба Аюше­евтэ хандажа, “Ниитэ хонин һүрэг” гэһэн программада хабаадаха болоо. Тус про­граммын аша туһаар Васи­лий Балданов өөрын хонин һүрэгтэй болоо. Мүнөө хо­нидойнь тоо 300-да хүрэнэ. 100 толгойень бусаагаа гээд тэмдэглэлтэй. “Мал хараха - ама тоһодохо” гэһэн арадай сэсэн мэргэн үгэнүүдэй ёһоор, түрэл газар дээрээ хони ма­лаа үсхэбэрилжэ байдаг зон муу байдаггүй. Хамба ламын туһаламжаар өөрын ажахы­тай болоһондоо урматайб. Саашанхи түсэбүүдни олон. Нэгэниинь гэхэдэ, энэ жэл­дэ үшөө 100 толгой хони мал арьбадхаха дуратайшуулда тараахаб”,-гээд, залуу эдэб­хитэн тэмдэглэнэ.

Эдэбхи үүсхэл ехэтэй Ва­силий Балданов саг үргэлжэ шэнэ юумэндэ һуража байдаг. Тэрэ хэдэн жэлэй саада тээ Ивалгын дасанай дэргэдэ арһа элдэжэ һураа. Мүнөөнэй оршон сагта һайн шанартай, химеэр болбосо­руулhан синтетикэгүй зүйлнүүд ехэ эрилтэтэй болон­хой. Тиимэһээ элдэгдэһэн хониной арһан эрилтэтэй байха гээд һанагдана. “Энэл арһаараа авто-унаанууд соохи бүреэһэнүүдые, аянша­лагшадай, ангуушадай аян замдаа хэрэглэхэ дулаа­хан хүнжэлнүүдые, сээжэб­шэнүүдые, дүрэнхэнүүдые болон бусад зүйлнүүдые бүтээхэ һанаан байна”, - гээд, тэрэ хөөрэнэ.

Тус түсэл бодото байдал­да бэелүүлхын тула 700 мян­ган түхэриг хэрэгтэй. Энэ мүнгэнэй зарим хуби цехэй байшан барилгада гаргаша­лагдаха. Бэшэнь оёдолой ма­шинануудые, бүдүүдые, һабагшануудые абалгада хэрэ­глэгдэхэ. Оршон үеын сагта түрүү бодолтой залуушуул интернедэй арга боломжо зүбөөр хэрэглэдэг, олзотой омогтой ябадаг болонхой. 27-той Василий Балданов эдэ бүгэдые һайн ойлгожо абанхай. Залуу фермер ин­тернет соо boomstarter гэһэн платформодо энэ хэрэг ту­хайгаа мэдээсэл оруулаад, хүн зонһоо захил абана. 700 мянган түхэригэй захилай суглархадань, тэрэ ажалаа ябуулжа захалха. Нютагай арба гаран хүн ажалтай бо­лохо. Арадайнгаа заншалта урлал һэргээн хүгжөөхэ, ню­тагаархидаа ажалтай болгохо һэдэлгэтэй хүбүүндэ туһа­ламжа хэрэгтэй. Холын хараа бодолтой хэрэгыень дэмжэхэ спонсорнууд олдогдохо бэзэ гээд найдагдана. “Инвестор боложо, 100 гү даа, али 100 мянга гаран түхэригөөр туһа­лагшадта энэл мүнгыень бу­саахаб. Юуб гэхэдэ, энэ хэрэгни урагшатай, ерээдүйтэй”, - гээд, зориг ехэтэй хүбүүн он­солно.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА