Хүдөө ажахы 9 aug 2023 534

Үбһөө сабшаха үдэрөө хүлеэһээр

Һүүлэй үдэрнүүдтэ үргэлжэ орожо байһан шииг нойтонһоо боложо, Буряад ороной хүдөө нютагуудаар үбһэ сабшалгын ажал үшөө эхилээдүй. Жэшээнь, Бэшүүрэй аймагай «Шэбэртэ» гэһэн ажахынхид үбһэ хулһаяа нөөсэлхэ гээд, үдэр бүри наратай, сэлмэг уларил хүлеэнэ. Тус ажахынхид нёдондо бүхыдөө 1200 центнер үбһэ ногоо бэлдээ. Гадна 600 центнер зелёонхо, 600 центнер обёос, яһала һайн һолоомо нөөсэлөө.

© фото: Жаргал Цыреновэй дурадхаһан гэрэл зураг

«Үбһэ хоол апрель һарын гаратар малда үгтэжэ байгаа. Тиимэһээ хони малнай үбэлэй ута нюргые һайн дабажа гараа һэн», - гээд, ажахын түрүүлэгшэ Жаргал Цыренов дуулгана.

«Нёдондонойхидо орходоо, үбһэ ногоон шэнгэншэг. Тиигэбэшье яһала бараг лэ даа. Зунай эхеэр - июнь һарада зай забһаргүй бороон ороо һаань, ногоон улам һайн байха һэн», - гээд, тэрэ тэмдэглэнэ.

Үбһэ нөөсэлгын халуун хаһада «Белорус» трактор, орооһоной косилка, үбһөө тарааха техникэ хэрэглэгдэдэг. Юрэнхыдөө, шухала энэ ажалда хабаадуулагдаха хамаг трактор, техникэ бэлэн.

Тус ажахынхид Бобхой гэһэн газарта буряад «бүүбэй» үүлтэрэй хонидые үсхэбэрилдэг юм. Ажахынхид Шэтэдэ болоһон хони ямаадай үзэмжэдэ амжалтатай хабаадажа, медальнуудта хүртэжэ ерээ.

Бүрхэг, бороотой үдэрнүүдтэ ажахынхид хонидойнгоо хото хорёо заһабарилна. Мал ажал гээшэ бултанда мэдээжэ гүб даа. Амарха саг гэжэ байдаггүй. Малые мэхэлхэгүйш. Үдэр бүриин оролдолгоор, хоёр хүлэйнгөө хойшоо харатар ябаһанай ашаар лэ амжалта туйлагдадаг.

Фото: Жаргал Цыреновэй дурадхаһан гэрэл зураг