Хүдөө ажахы 20 apr 2023 792

Ажалай хэрэгээр Монгол гарабад

Буряадаймнай тала дайдада түрэхэ хуби заяатай байһан, сагаан толгойтой казах үүлтэрэй 49 буха Монгол орон абаашагдаба. Аха дүү монгол арадаймнай үдхэжэ ябаа үхэр малнуудай үүлтэр һайжаруулха гэһэн хүнгэн бэшэ ажал тэдээндэ даалгагдахань. Энэ буянтай хэрэг «Уласхоорондын аралжаан болон гадаада наймаан» гэһэн түсэлэй аргаар бэелүүлэгдэбэ.

Монголшууд ерэхэ 14 жэлэй туршада мяханай үүлтэрэй малда онсо анхарал хандуулха түсэбтэй. Хүршэ ороной малшад энэ хэлсээ баталхаһаа урид үүлтэртэ мал үсхэбэрилдэг ажахынуудта хүрэжэ, олон бухануудаар танилсаһан байна. Шэлэн абалгын һайн гэгшын шалгалта гараһан ажалша хүдэр 49 буха шэлэгдэбэ даа, - гэжэ Гүрэнэй үүлтэр һайжаруулгын албанда дуулгана.

Үрэжэлтэй һайнаар ажаллаха аргатай 49 буха 2021 ондо Мухар-Шэбэрэй аймагай газар уһан дээрэ алтан дэлхэйдэ мүндэлһэнүүд. Буханууд «Уула»  гэжэ нэрэтэй хүдөө ажахын ажалшадай һайн харууһан доро эрэ мал болотороо тэнжээ. Тэндэһээл Буряад нютагыемнай түлөөлһэн 49 абарга томо бэетэй, һайхан буханууд түмэр хүлэгтэ һуужа, Монгол орон шуумайбад. Эдэнэр бултадаа тусхай тэмдэгтэйнууд, бүхы эрилтэдэ таарама үнэмшэлгэтэйнүүд. Холын харгыда гарахаһаань урид малай эмшэдэй албанай мэргэжэлтэд тэдээндэ хэрэгтэй саарһа дансануудыень бэлдэжэ үгөөд, дулааханаар үдэшэбэд.

Фото: egov-buryatia