Эдиршүүлэй амжалта

Новокузнецк болон Хабаровск хотонуудта бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүд үнгэргэгдэбэ. Тэндэ хабаадаһан Буряадай эдир шатаршад амжалтануудые туйлаһан байна.

Спорт 22 mar

Сагаалганай барилдаан

Буддын шажанай заншалта Сангха буряад бүхэ барилдаанай хаһа эхилбэ. Мартын 12-то Улаан-Үдэ хотын “Патриот” гэһэн тулалдаануудай түбэй дэргэдэ Сагаан һарын һайндэртэ зорюулагдаһан мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Спорт 15 mar

Якутскын алтанда хүртөө

Олимпиин наадануудай абарга Роман Дмитриевэй дурасхаалай уласхоорондын мүрысөөн Якутск хотодо амаралтын үдэрнүүдтэ эмхидхэгдээ. Уласхоорондын хэмжээнэй энэ мүрысөөндэ Буряадай тамиршад хоёр алтан, хоёр хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

Спорт 15 mar

Мүнгэн амжалта

Залуушуулай хоорондо  Россиин хэмжээнэй үбэлэй Спартакиадада Буряадай санашан Виктория Невьянцева хабаадажа, хоёр мүнгэн медаль абажа шадаа.

Спорт 15 mar

«Алтан мундарга» урина

Буряад арадай үндэһэн наадануудай нэгэн «Һээр шаалга» дахяад  тамиршадые болон харагшадые суглуулхань. Улаан-Үдэ хотын ФСК-гай танхимда апрелиин 1-2-то болохо тэмсээндэ Буряад Уласай бүхы аймагуудай түлөөлэгшэд ерэхэ. Гадна Тыва, Хальмаг Уласуудай болон Монгол, Хитад оронуудай һээр хухалагшад хабаадаха юм.

Спорт 9 mar

Хүдөөгэй наадануудай баяр

Мартын эхиндэ Байгал шадарай аймаг олон айлшадые угтан абаба. Дүрбэн үдэрэй туршада Турунтаево болон Кома һууринуудта уласай бүхы хүдөө аймагуудай тамиршад сугларжа, үбэлэй заншалта наадануудта хабаадаһан байна. Тамирай 8 зүйлөөр шанга тулалдаануудай дүнгүүд согсологдожо, Кабанскын аймагай тамиршад дахинаа түрүүлжэ гараа.

Спорт 9 mar

Мэргэшүүл элирээ

Сагаан һарын һайндэртэ зорюулагдаһан буряад номо  һурша харбалгаар мүрысөөн мартын 5-да эмхидхэгдэбэ. Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад Уласай 157 тамиршан түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсээ.

Спорт 8 mar

Хүлеэгдэһэн амжалта

Буряадай тамиршан Алдар Намсараев Ородой чемпионадта мүнгэн медальда хүртэжэ, олон тоото спортдо дуратайшуулые баярлуулба.  

Спорт 8 mar

Тобшо һонинууд

Тегеран (Иран). Командануудай дунда дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Ородой тамиршадые уриһандань гайхамаар. Ородой суглуулагдамал команда түргэн бүридхэгдэжэ, тиишээ ошоо. “Иван Ярыгинай Кубогта” хүртэһэн тамиршад командада оруулагдаа. Буряадай Евгений Жербаев Индиин болон Армениин түлөөлэгшэдые барилдаанай сагай дүүрээгүй байхада диилээ. Ородой тамиршад финалда хибэсэй эзэдтэй - Иранай барилдаашадтай уулзаа. Эндэ Иранай түлөөлэгшэд түрүүлээ. Мүн Евгений Жербаевшье өөрынгөө уулзалгада шүүгдээ. Иигэжэ шангай 2-дохи һуури эзэлһэндэнь баярламаар.

Спорт 22 feb

Барилдаанай һайндэр

Сагаан һарын урдахана Улаан-Үдэдэ Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой барилдаагаар чемпионат эмхидхэгдэһэн  байна. Мүрысөөнэй үедэ Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ сүлөөтэ барилдаанай эхи табигдаһаар 60 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдээ.

Спорт 22 feb

Алас Дурна зүгтэ

Жэлэй эхиндэ Ород гүрэн дотор шэлэн абалгын олон тоото мүрысөөнүүд үнгэргэгдэнэ. Илангаяа Алас Дурна зүгтэ тэмсээнүүд спортын хэдэн зүйлнүүдээр боложо, эрхимүүдынь хабартаа, зунай хаһада Ородой чемпионадуудта хабаадаха  эрхэдэ хүртөө.
18 наһа хүрөөдүй барилдаашад Благовещенск хотодо ушу гэһэн тамирай зүйлөөр тэмсээндэ суглараа. Даам наадагшад Эрхүү можын Ангарск хото ошоо. Мүн Улаан-Үдэ хотодо хэдэн мүрысөөнүүд болоо. Тхэквондогоор бэеэ һоригшод бүхы мүрысөөнүүдэй эхи табяа һэн гээд,  урдахи дугаарта дуулгаа һэмди. Эдэ үдэрнүүдтэ эхэнэр боксёрнуудай, универсальна тулалдаанай, дзюдогоор  тэмсээнүүдые  Буряадай харагшад дуратайгаар хараа. Харин үглөөдэр ехэшүүлэй дунда барилдаагаар мүрысөөн эхиеэ абахань.

Спорт 15 feb

Дурасхаалай спартакиада

Улаан-Үдын тамирай “Патриот” түбтэ Мухар-Шэбэрэй залуушуулай спартакиада февралиин 4-дэ үнгэрбэ. Нютагаархидай эблэлые нилээд удаан хүтэлбэрилһэн Буряадай Арадай Хуралай гурбан зарлалай һунгамал Зоригто Цыбикмитовэй дурасхаалда зорюулагдаһан энэ хэмжээ ябуулга анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэбэ.

Спорт 8 feb

Тобшо һонин

Шатар
Якутск. Саха (Яхад) Уласай Толгойлогшын Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулга Ородой Кубогай 1-дэхи шата боложо үгөө.
Ород гүрэнэй 8 можо хизаарай 50 гаран шатаршадай дунда Москва хотын Борис Грачёв түрүүлһэн байна. Буряадай шатаршан Антон Шомоев 4-дэхи һуурида гараа. Эдир наадагша Артём Солдатов шанга тэмсээндэ 3,5 очко абажа шадаа.

Спорт 8 feb

Шагналнуудта хүртөө

Орёл хотодо заншалта ёһоороо үбэлэй һур харбалгын һайндэр түгэсэбэ. Хахад һарын туршада эндэ аяар зургаан мүрысөөн үнгэргэгдөө. Буряадай тамиршад хэдэн амжалтануудые туйлаһан байна.

Спорт 8 feb

Хүндэтэй Кубогта хүртөө

Красноярск хотодо “Иван Ярыгинай кубок” гэһэн мүрысөөн үнгэрбэ. Эндэ Буряадай тамиршад гурбан медальда хүртөө. Евгений Жербаев Ирина Ологонова хоёр чемпионууд боложо тодороо. Кристина Тамразян шангай 3-дахи һуури эзэлһэн байна.

Спорт 1 feb

Түрүү тамиршад сугларха

Февралиин 10-12-ой үдэрнүүдтэ Ивалгын аймагта шэрээгэй теннисээр можо хизаар хоорондын томо мүрысөөн үнгэрхэнь. Энэ хэмжээ ябуулгада Ород гүрэнэй, Монголой түрүү тамиршад хабаадахаар хараалагдана.

Спорт 27 jan

Эрхим байһанаа гэршэлээ

Заншалта ёһоороо Ород гүрэнэй томо мүрысөөнүүд январь һарада үнгэрнэ. Энэшье удаа Орёл хотодо хойно хойноһоо хэмжээнүүд эмхид¬хэгдэнэ. Эрэмдэг бэетэй тамир¬шадай дунда Ородой Кубогта, ехэшүүлэй дунда Ородой чемпионадта Буряадай түлөөлэгшэд һайн дүнгүүдые харуулба.

Спорт 26 jan

Тамир: тобшо һонин

Буряад Уласта һур харбалгаар эхи табигшадай нэгэн болохо Борис Сандановай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөн заншалта ёһоороо Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй үедэ эмхидхэгдээ.

Спорт 18 jan
Үшөө харуулха