Спорт 15 mar 2023 415

Сагаалганай барилдаан

Буддын шажанай заншалта Сангха буряад бүхэ барилдаанай хаһа эхилбэ. Мартын 12-то Улаан-Үдэ хотын “Патриот” гэһэн тулалдаануудай түбэй дэргэдэ Сагаан һарын һайндэртэ зорюулагдаһан мүрысөөн үнгэргэгдөө.

© фото: Борис Балданов

Мүрысөөндэ Буряадай бүхы дасан дугангуудай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын 757 барилдаашад суглараа.

Эгээл олоор заншалта ёһоороо үхибүүд мүрысэһэн байна. 9 шэгнүүртэ тэдэ илагшадые элирүүлээ. Виталий Будадармаев (Сартуул-Гэгээтын дасан), Руслан Шарапов, Эрдэни Нимацыренов (Зугаалайн дасан), Александр Томилов (Загастайн дасан), Амгалан Шараев (Хэрэнэй дасан), Эрдэни Цыденжапов (Сартуул-Булагай дасан), Даба-Цырен Цыренов (Сээжэ-Бургалтайн дасан), Ринчин Осоров (Чисаанын дасан) болон Тумэн Дондоков (Табангут-Үшөөтын дасан) гэгшэд өөр өөрын шэгнүүртэ үхибүүдэй дунда түрүү һууринуудта гараа.

1-дэхи һуури эзэлһэн үхибүүдтэ 7 мянган түхэриг шан барюулагдаа. Шангай һуурида гараһан тамиршад 5 болон 3 мянган түхэриг абаа.

2011 ондо түрэһэн үхибүүд түрүүшынхиеэ хибэс дээрэ тэмсээ. Тэдэ түхэреэн жэлэй хугасаада бэе бэетэеэ барилдаха юм. Ерэхэ жэл бусадтай тэмсэхэ аргатай болохо. Энэ удаа аяар 67 үхибүүд мэдүүлгэ үгэһэн байна. Табан дабаа эрхимээр гаталһан Санагын дасанай түлөөлэгшэд Сультим Осоров болон Ардан Дылыков гэгшэд финалда уулзаа. Эндэ Ардан шамбай байжа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Ехэшүүлэй мүрысөөндэ мэдээжэ болоһон олон тамиршад хабаадаа. 63 килограммай шэгнүүртэ нэрэ солотой Алдар Бальжинимаев финалда Загастайн дасанай Чимит Жамсарановай нюрга шоройдуулжа, 20 мянган түхэриг шан абаа. 75 килограммай шэгнүүртэ Сээжэ-Бургалтайн дасанай Сандан Гармаев түрүүлээ. Суутай абарга Артём Раднаев оройдоол 3-дахи һуурида гараа. 75 килограммһаа үлүү шэгнүүртэй барилдаашадай дунда Балдан Брейбун дасанай бүхэ Сергей Санжиев 1-дэхи һуури эзэлээ. Мэдээжэ барилдаашад Зоригто Цырендондопов, Баир Омоктуев гэгшэд эрхим 8 барилдаашадай тоодо ороһондоо, баяртайнууд гэртээ бусаа.

Абсолютна чемпионой түлөө өөр өөрын шэгнүүртэ шангай һуури эзэлһэн тамиршад оролсоо. Эндэ Сергей Санжиев бусадһаа һайн бэлэдхэлтэй байһанаа гэршэлжэ, түрүү һуурида гараа.

Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаманай дэргэдэхи үндэһэн буряад спортын зүйлнүүдэй таһагай дэмжэлгээр мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдөө.

Мартын 31-дэ “Дружба” гэһэн КСК-гай дэргэдэ ээлжээтэ барилдаанай мүрысөөн эмхидхэгдэхэ. Апрелиин 15-да ФСК-да түрүү бүхэ барилдаашад сугларха. Эдэ мүрысөөнүүдые ерэжэ харахыень хүндэтэ уншагшадаа урижа байнабди.   

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов