Спорт 15 mar 2023 395

Якутскын алтанда хүртөө

Олимпиин наадануудай абарга Роман Дмитриевэй дурасхаалай уласхоорондын мүрысөөн Якутск хотодо амаралтын үдэрнүүдтэ эмхидхэгдээ. Уласхоорондын хэмжээнэй энэ мүрысөөндэ Буряадай тамиршад хоёр алтан, хоёр хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

© фото: “Борцы Бурятии” бүлгэмэй зураг

Якутск хотын хибэс дээрэ 21 наһа хүрөөдүй барилдаашад гараа. 10 гаран гүрэнэй 250 түлөөлэгшэд, тэрэ тоодо түрүүшынхиеэ эхэнэрнүүд тулалдаа.

57 килограммай шэгнүүртэ Буряадай ургажа ябаһан Баир Баяндуев түрүү һуурида гараһан байна. Тэрэ Казахстанай, Саха (Яхад), Тыва Уласуудай тамиршадые шүүгээ. Финалда хибэсэй эзэн Лев Павловтай уулзажа, 1:1 гэһэн тоотойгоор тэнсээ. Энэ ушарта шүүгшэд Буряадай барилдаашан илалта туйлаа гэжэ дүн гаргаба.

70 килограммай шэгнүүртэ анха түрүүшынхиеэ ехэ мүрысөөнүүдтэ хабаадаһан Тамир Ешинимаев шалгараа. Греци, Молдово гүрэнүүдэй, Ородой хоёр тамиршадые илажа, финалда гаража шадаа. Үнгэрһэн намар дэлхэйн абарга Загир Шахиевые шүүжэ шадаһан Иранай Али Резаитай Тамир финалда барилдажа, 7:6 гэһэн тоотойгоор диилэбэ. Мүрысөөнэй алтан бүһэ ба медальда хүртэжэ, олон тоото спортдо дуратайшуулые баярлуулаа.

Хүрэл медальнуудаар Арсалан Бальжинимаев болон Чингис Балжимаев гэгшэд шагнагдаа.

Роман Дмитриевэй дурасхаалай мүрысөөндэ хабаадаһан Ород гүрэнэй барилдаашад Якутск хото апрелиин 13-19-эй үдэрнүүдтэ дахин ерэхэ. Энэ үедэ 21 наһа хүрөөгүй тамиршадай дунда Ородой чемпионат үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Борцы Бурятии” бүлгэмэй зураг