Спорт 15 mar 2023 602

Мүнгэн амжалта

Залуушуулай хоорондо  Россиин хэмжээнэй үбэлэй Спартакиадада Буряадай санашан Виктория Невьянцева хабаадажа, хоёр мүнгэн медаль абажа шадаа.

© фото: Раиса Сметанинагай нэрэмжэтэ санын комплексын зураг

Виктория Невьянцева Сэлэнгын аймагһаа уг гарбалтай. Буряадай уласай багшанарай колледждо һураха зуураа “Номто” гэһэн спортын клубай дэргэдэ бэлэдхэл гарана. Һүүлэй жэлдэ хоёр регион (Тюмениин можо, Буряад Улас) түлөөлнэ.

Санаар урилдаанай мүрысөөндэ 42 можо хизаарай 193 тамиршан хабаадаа. Виктория Невьянцева ори гансаараа Буряадһаа тэндэ байба.

Спринт урилдаанда болон 20 километрэй зайда Буряадай түлөөлэгшэ хоёр дахин 2-дохи дүн харуулаа. Мүн эстафетэдэ ба 10 километр зайда урилдаануудта 4-дэхи һуури эзэлээ.

Спартакиадын удаа Виктория Невьянцева болон Алиса Жамбалова гэгшэд Ородой чемпионадта хабаадахань. Мартын 18-26-ай үдэрнүүдтэ Тюмень хотодо үнгэргэгдэхэ мүрысөөн үбэлэй халаанай һүүлшын тэмсээн болоно. Тус хэмжээ ябуулгын удаа Ород гүрэнэй суглуулагдамал команда бүридхэгдэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Раиса Сметанинагай нэрэмжэтэ санын комплексын зураг