Спорт 9 mar 2023 310

«Алтан мундарга» урина

Буряад арадай үндэһэн наадануудай нэгэн «Һээр шаалга» дахяад  тамиршадые болон харагшадые суглуулхань. Улаан-Үдэ хотын ФСК-гай танхимда апрелиин 1-2-то болохо тэмсээндэ Буряад Уласай бүхы аймагуудай түлөөлэгшэд ерэхэ. Гадна Тыва, Хальмаг Уласуудай болон Монгол, Хитад оронуудай һээр хухалагшад хабаадаха юм.

© фото: Гомбо Зурбаковай нюур хуудаһанһаа абтаба

-Үнгэргэгдэхэ «Алтан Мундарга» фестиваль Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй, мүн манай нааданай эмхидхэгдэжэ эхилһээр 10 жэлэй ойн баярта зорюулагдана. Эдэ жэлнүүдтэ һээр хухалагшад нааданай абарга болоходоо, сэнтэй шангуудта хүртэһэн байна. Абарганууд түмэр агта хүлэгүүдые, болбосон түхэлтэй гэр шүүжэ шадаһан байха юм. Нёдондо эрхим һээр хухалагшада 500 мянган түхэриг барюулагдаа һэн. Байгша ондо нааданда түрүүлжэ гараһан абаргада 1 сая түхэриг бэлдэгдэнхэй, - гэжэ тус наада эмхидхэгшэдэй нэгэн Гомбо Зурбаков хэлэнэ.

«Алтан Мундарга» фестивалиин үедэ шагай наадан болон тэбэг сохилгоор урилдаан үнгэргэгдэхэ. Хүдэр шамбай хүбүүдэй хаба шадалаа туршалсаха наадан Интернедтэ сэхэ дамжуулагдаха. Тиимэһээ дэлхэйгээр таража һууһан аха дүүнэрнай үндэһэн нааданайнгаа ябаса шууд хараха аргатай.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Гомбо Зурбаковай нюур хуудаһанһаа абтаба