Спорт 31 may 2023 877

Доһолгомо дүн- долоон медаль

Хабаровск хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршад долоон медаль абажа, олон тоото харагшадаа баярлуулба. Илагшадай тоодо дүрбэниинь оролсожо, алтан медальнуудаар шагнагдаа.

© фото: Ородой боксын федерациин гэрэл зураг

Хабаровск хотодо үнгэр­гэгдэдэг тус мүрысөөн баян түүхэтэй юм. 1961 онһоо хой­шо Константин Коротковой мүнхэ дурасхаалда зорюу­лагдана. Түрэл хотодоо бок­соор бэеэ һорижо байхадань, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн эхилһэн юм. Константин Александрович тэндэ хабаадажа, 1945 оной январь һарын һүүл багаар баатарлиг үхэлөөр унаһан байна. “Советскэ Союзай Ге­рой” гэһэн үндэр нэрэ зэр­гэдэ хүртөө.

Мүнөө жэл боксын һайндэр 46-дахияа болобо. 16 гүрэнэй 121 боксёр Хабаров­скда суглараа.

Эхэнэрнүүдэй дунда шан­га тэмсээнүүдтэ “Номто” гэһэн спортын клубай гэ­шүүд шалгараа. 50 килограммай шэгнүүртэ шангай 3-дахи һуури Любовь Шара­пова эзэлээ. Харин Наталья Шадрина ба Людмила Во­ронцова гэгшэд бүри ехэ ам­жалтануудые туйлаа.

57 килограммай шэгнүүртэ Людмила Воронцова Бе­ларусь Уласай болон Узбеки­станай түлөөлэгшэдые диилэжэ гараа.

Серби гүрэнэй түлөө үнинэй шаалсадаг Наталья Шадрина 60 килограммай шэгнүүртэ ринг дээрэ гараа. Ород гүрэнэй болон Бела­русь Уласай тамиршадые шүүжэ шадаа. Ород гүрэниие түлөөлдэг Ирина Авти­натай түгэсхэлэй шатада уул­зажа, илалта туйлаа.

Эрэшүүлэй дунда Буряа­дай тамиршад хоёр алтан, хоёр хүрэл медальнуудта хүртөө. Альберт Гатаулин, Сандан Санданов гэгшэд 3-дахи һуурида гараа.

51 килограммай шэгнүүртэ Баир Батлаев чем­пион боложо тодороо. Тад­жикистанай түлөөлэгшые уулзалгынгаа 3-дахи шатада сагһаа урид шүүһэн байна. Мүн Монголой түлөөлэгшые шадамар бэрхээр диилээ. Түгэсхэлэй шатада Тунисай Зиди Ала Эддин гэгшэтэй ана-мана тэмсэжэ, шүүгшэдэй шиидхэбэреэр Баир Батлаев түрүү һуурида гараа.

60 килограммай шэгнүүртэ Радна Цыбиков мүрысөөндэ гурбан уулзал­га үнгэргэжэ, Беларусиин, Тунисай болон Монголой түлөөлэгшэдые шүүжэ, чем­пионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Эхэнэрнүүдэй дунда тэмсээндэ Узбекистанай түлөөлэгшэд гурбан алтан ме­даль абаһан байна. Мүн эрэ­шүүлэй дунда ганса Ород гүрэнэй тамиршад түрүүлээ. Монгол ороной түлөөлэгшэд нэгэ мүнгэн, хоёр хүрэл ме­дальнуудтай гэртээ бусахань.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ородой боксын федерациин гэрэл зураг