Спорт 22 mar 2023 531

Эдиршүүлэй амжалта

Новокузнецк болон Хабаровск хотонуудта бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүд үнгэргэгдэбэ. Тэндэ хабаадаһан Буряадай эдир шатаршад амжалтануудые туйлаһан байна.

150 мянган түхэригтэ хүртөө

“Интеллект Академия” гэһэн хубиин һургуулиин шангуудта хүртэхын түлөө шатарай мүрысөөн Кемеровско можын Новокузнецк хотодо үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулгада Буряадай эдир шатаршад анха түрүүшынхиеэ хабаадаһан байна. Улаан-Үдэ хотын 56-дахи һургуулиин һурагшад тэндэ наадаа. Эдэ булта Инна Ивахиновагай шатарай һургуулиин шабинар юм.

- Түрүүшын шатада  капитанууд нүгөө командын бүхы гэшүүдтэй нэгэ доро наада үнгэргэхэ гэһэн гуримтай байгаа. Удаань тэдэ хюлгэ хюлгөөр хубааржа уулзаа. Бүхы наадануудай удаа шатын дүн гаргагдаа. Иимэ һонирхолтойгоор хаанашье мүрысөөн болодоггүй, - гэжэ уласхоорондын гроссмейстер Инна Ивахинова мэдүүлнэ.

56-дахи һургуулиие түлөөлһэн Алдар Минжуров, Тимур Калашников, Александр Гармаев, Алдар Сахаров болон Дарима Ринчинова гэгшэд 9 уулзалгада нэгэшье дахин шүүгдээгүй. Тиигэжэ тэдэ гол шан 150 мянган түхэригтэ хүртэбэ.

Өөр өөрын хюлгэ дээрэ түрүү һууринуудые Тимур Калашников болон Дарима Ринчинова гэгшэд эзэлээ.

 

Алас Дурна зүгтэ

Хабаровск хотодо ехэшүүлэй дунда Алас Дурна зүгэй чемпионат үнгэргэгдэбэ. Буряад Уласые эдир шатаршад түлөөлжэ, түрүүшүүлэй дунда оролсожо шадаа.

Классическа шатараар тэмсээн гол мүрысөөн боложо үгэһэн байна. 15 наһатай Эрдэм Хубукшанов бусадһаа үлүү байжа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Эхэнэрнүүдэй дунда Дарима Саргаева шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Түргэн шатараар Номина Дармаева чемпион боложо тодороо. Эрэшүүлэй дунда Эрдэм Хубукшанов болон Роман Сымбелов гэгшэд мүнгэн болон хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Уржадэр, мартын 20-до, блиц-нааданай тэмсээн болоо. Эндэ Буряадай шатаршад түрүүшүүлэй тоодо оролсоо. Мария Хамнуева болон Сойжина Комиссарова гэгшэд 2-3-дахи һууринуудта гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Интеллект Академия” һургуулиин зураг, Хабаровскын Шатарай федерациин зураг