Спорт 8 mar 2023 522

​Мэргэшүүл элирээ

- Сагаалганай харбалга заншалта болонхой. Энэ мүрысөөгөөр 2023 оной тэмсээнүүдэй эхи табибабди. Буряад бүхэ барилдаагаар, мори урилдаагаар, һээр шаалгаар, шатараар, шагай наадалгаар олон мүрысөөнүүд мүнөө жэлдэ үнгэргэгдэхэ. Түрэл Буряад Уласайнгаа 100 жэлэй ойн баярта бүхы хэмжээ ябуулгануудаа зорюулнабди, - гээд, Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай дэргэдэхи үндэһэн буряад спортын зүйлнүүдэй таһагай мэргэжэлтэн Елена Николаева хөөрэнэ.

Буряад Номо һураар харбалгын федерациин хүтэлбэрилэгшэ Дмитрий Галсановай хэлэһээр, мүрысөөнэй үедэ хубиин болон командна тоосоондо эрхимүүд элирүүлэгдээ.

- Нэгэ командын бүридэлдэ 7 хүн байгаа. Хажуугаарнь ганса хубиин тоосоондо хабаадагшад харбаа. Эрэшүүлэй, эхэнэрнүүдэй, аха захатанай дунда түрүү һуури эзэлэгшэд шагнагдаа. Мүн абсолютна чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэгшын нэрэ тодороо, - гэжэ Дмитрий Галсанов мэдүүлнэ.

Командна тоосоондо Үбэр Байгалай хизаарай Агын болон Дулдаргын аймагуудай харбаашад түрүү һууринуудые эзэлээ. Түнхэнэй аймагай түлөөлэгшэд шангай 3-дахи һуурида гараһан байна.

Эрэшүүлэй дунда Сэлэнгын аймагай Олег Цыбикжапов алтан медальда хүртөө. Эхэнэрнүүдэй дунда Агын аймагай Арюна Молонова шалгараа. Ветерануудай хоорондо тэмсээндэ Дулмажаб Баясхаланова болон Дугаржап Николаев гэгшэд түрүүлээ.

Абсолютна чемпионой түлөө тулалдаанда  эрхим 64 тамиршад оролсоо. Эндэ Агын аймагай Элбэг Мункуев бусадһаа мэргэн байжа, абарга боложо тодороо. Хубиин тоосоондо тэрэ оройдоол 8-дахи һуурида гараһан байна.

Фото: “Сурхарбаан” бүлгэмэй зураг