Спорт 22 feb 2023 418

Барилдаанай һайндэр

Сагаан һарын урдахана Улаан-Үдэдэ Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой барилдаагаар чемпионат эмхидхэгдэһэн  байна. Мүрысөөнэй үедэ Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ сүлөөтэ барилдаанай эхи табигдаһаар 60 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдээ.

© фото: Буряадай Минспортын зураг

Баяртай ойн баяр

Аяар холын 1962 ондо Буряадта классическа түхэлэй барилдаагаар бэеэ һоридог хүбүүд сүлөөтэ барилдаа анха түрүүшынхиеэ туршаһан байна. Тиигэжэ Буряадай 1-дэхи чемпионат болоо. Виктор Васильевич Баймеев, Нима Сосорович Ивахинов болон бусад барилдаанай эхин алхам хэһэн байна.

Удангүй хаа-хаанагүй барилдаанай секцинүүд нээгдэжэ, тамиршаднай холо ойгуур ябажа, амжалтануудые туйлажа эхилээ һэн.

Нэрэ зэргэтэй барилдаашадта, һоригшодто гарай бэлэгүүд, гүрэнэй шангууд энэ үдэр барюулагдаа. Мүн наһа бараһан суутай барилдаашад, һоригшод мартагдаагүй. Тэдэнэй наһанай нүхэд хэмжээ ябуулгада уригдаа. Баяр ёһололой үдэшэдэ мүрысөө эмхидхэгшэд мүн шагнагдаа.

- Барилдаан минии ажабайдалда онсо һуури эзэлдэг. Нима Сосорович Ивахинов таабайгаараа ходо омогорхожо ябадагби. Багаһаа хойшо тамирай талаар бэлэдхэлтэй байха ёһотойш гэжэ хэлэгшэ һэн. 5-6 часай туршада шатар наадахадамни, таабайн зүбшэл, һорилго намда ехэ туһатай байгаа, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной хүтэлбэрилэгшэ Инна Ивахинова амаршалгын үгэнүүд соогоо тэмдэглээ.

 

Туһатай хэлсээн

Олег Алексеев, Борис Будаев, Сергей Замбалов гэгшэдэй нэрэнүүд алтан үзэгүүдээр Буряадай түүхэдэ бэшэгдэнхэй. Базар Базаргуруев, Любовь Волосова гэгшэд Олимпиин наадануудта шангай һуури эзэлжэ, Буряадай барилдаае хүгжэлтын шэнэ шатада гаргаһан юм. Ирина Ологонова дэлхэйн чемпионадуудта гурба дахин мүнгэн медальда хүртэһэн намтартай.

Теэд аяар 25 гаран жэлэй хугасаада Буряад ороной түлөөлэгшэд дэлхэйн чемпионадта шангай һуури эзэлжэ шадаагүй ябаа. 2021 ондо Евгений Жербаев шангай 3-дахи һуури эзэлээ. 2022 ондо энэ амжалтыень Арсалан Будажапов дабтаһан байна.

- Олон жэлэй хугасаада манай барилдаашад амжалтануудые туйлажал  байгаа. Барилдаанда дуратайшуул дэлхэйн абаргануудые, Олимпиин наадануудта илагшадые хүлеэнэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ буряад хоёр  барилдаашад дэлхэйн чемпионадуудта хүрэл медальнуудые абажа шалгараа. Эдэ амжалтануудта манай нүхэд хабаатай. Үбэр Байгалай горнорудна үйлэдбэри (ЗГРП) хэдэн жэлэй хугасаада Буряадта барилдаа хүгжөөлгэдэ өөрын хубита оруулна, мүнгэн туһа хүргэнэ. Ерэһэн жэлдэ нягта харилсаа холбоогоо үргэлжэлүүлхэ шэнэ хэлсээ баталаабди, - гэжэ Буряадай Барилдаанай федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Улаан-Үдэ хотын Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев мэдүүлнэ.

2023 ондо Буряадай дэбисхэр дээрэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ. Буряад Уласай Толгойлогшын шанда хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөн апрелиин һүүл багаар үнгэргэгдэхэ. Тиихэдэ Борис Будаевай, Сергей Замбаловай мүрысөөнүүд болохоор хараалагданхай. Эдэ болон бусад томо мүрысөөнүүдтэ ЗГРП туһалхаар түсэблэнэ. Хажуугаарнь Буряад Уласай түрүү барилдаашадай бэлэдхэл гарахада, хажуудань байлсажа, хэрэгтэй юумээр хангаха.

 

Мүрысөөнэй дүнгүүд

Алас Дурна зүгэй чемпионадта хабаадахаяа ерэһэн 6 можо хизаарай барилдаашад, һоригшод, шүүгшэд Буряадай барилдаанай баян түүхэтэй танилсаа. Бүхы дээрээ хибэс дээрэ 139 тамиршан гараа.

Эрэшүүлэй дунда тулалдаануудта Саха (Яхад) Уласай түлөөлэгшэд 7 алтан медаль абажа шадаа. Хибэсэй эзэд оройдоол хоёр дахин түрүүлээ. Тумэн Бодиев болон Жаргал Дамдинов гэгшэд чемпионууд боложо тодороо. Гэхэтэй хамта Буряадай барилдаашад 5 мүнгэн, 9 хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Эхэнэрнүүдэй дунда тэмсээндэ 9 алтан медаль Буряадай басагад абаа. Дулма Бадмаева, Аяна Ухеева, Евгения Ильина, Ульяна Фирсова, Эржема Жамсаранова, Алия Бадашкеева, Валерия Дондупова, Дарья Баландина,  Анжела Фёдорова гэгшэд түрүүлжэ гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай Минспортын зураг