Спорт 13 apr 2023 876

Аха захатанай жэшээ

Мухар-Шэбэрэй аймагай пенсионернүүд элүүр энхэ байдалай түлөө шармайна. Апрелиин 20-до Сагаан-Нуурта аймагай наһатайшуулай спартакиада болохо.

Тамирай энэ үйлэ хэрэгтэ хабаадахын тула энэл тосхондо, тиихэдэ Заган, Суулга һууринуудта шэлэн абалга эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ. Нютаг бүхэнһөө команданууд сугларжа, спортын элдэб зүйлнүүдээр өөһэд хоорондоо мүрысэнэ. Жэшээнь, һаяхана Заганда Хошуун-Үзүүрэй, Мухар-Шэбэрэй, Хонхолын түлөөлэгшэд ерэжэ, волейболоор тэмсээ. Тиигэжэ Хошуун-Үзүүрэй эбтэй команда түрүүшын һуури эзэлжэ шадаа. Аймагайнгаа түб болохо Мухар-Шэбэр һууринайхид хоёрдохи һуурида гараа.

Харин ажалша бүхэриг зоноороо суутай Хонхоло нютагай тамиршад гурбадахи һуурида гараһан байна. Нэгэдэхи болон хоёрдохи һууринуудые эзэлһэн команданууд түгэсхэлэй шатада хаба шадалаа харуулха эрхэдэ хүртэбэ. Гэхэтэй хамта үшөө шэрээгэй теннисээр, даам наадалгаар, шатараар, аргамжа таталгаар эрхимүүд элирүүлэгдэнэ.

“Хүн - ахатай, дэгэл - захатай” ха юм. Хэр угһаа бидэ һаншаг сагаан толгойтой үндэр наһатайшуулһаа жэшээ абажа ябадагбди. Урдаа хараха аха захатамнай, эгэшэнэрнай ургажа ябаа улаан бургааһадтаа, залуушуулдаа сэнтэй зүбшэл заабарияа хэлэхэһээ гадна ямаршье наһандаа тамираар бэеэ һорижо, хүнгэн, солбон ябамаар гэжэ харуулна”, - гээд, “Хошуун-Үзүүр” гэһэн хүдөөгэй байгууламжын сомон дарга Жаргал Иванов һанамжаараа хубаалдана.

Пенсионернүүдэй спартакиада жэл бүри хабарай сагта Мухар-Шэбэрэй аймагай захиргаанай дэмжэлтээр үнгэргэгдэдэг. Тиигэжэ эгээл эрхим команда уласай мүрысөөндэ түрэл аймагаа түлөөлдэг гээшэ.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА