Спорт 22 feb 2023 429

Тобшо һонинууд

Тегеран (Иран). Командануудай дунда дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Ородой тамиршадые уриһандань гайхамаар. Ородой суглуулагдамал команда түргэн бүридхэгдэжэ, тиишээ ошоо. “Иван Ярыгинай Кубогта” хүртэһэн тамиршад командада оруулагдаа. Буряадай Евгений Жербаев Индиин болон Армениин түлөөлэгшэдые барилдаанай сагай дүүрээгүй байхада диилээ. Ородой тамиршад финалда хибэсэй эзэдтэй - Иранай барилдаашадтай уулзаа. Эндэ Иранай түлөөлэгшэд түрүүлээ. Мүн Евгений Жербаевшье өөрынгөө уулзалгада шүүгдээ. Иигэжэ шангай 2-дохи һуури эзэлһэндэнь баярламаар.

© фото: авторай дурадхаһан гэрэл зураг

Самбо

Верхняя Пышма (Свердловско можо). 20 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионат үнгэргэгдэбэ. 50 гаран можо хизаарай 700 гаран самбист хибэс дээрэ гараа.

Буряадай түлөөлэгшэ Самба Цыремпилов дайшалхы самбогоор мүрысөөндэ шалгараа. 64 килограммай шэгнүүртэ тэрэ шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Самба Цыремпилов дэлхэйн абарга Андрей Будожаповай шаби юм.

Баскетбол

Улаан-Үдэ. “КЭС-баскет” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй мүрысөөнүүд эмхидхэгдэжэ байна. Буряадай тамиршад түсэлдэ 12-дохиёо хабаадана. Эндэ һургуулиин команданууд тэмсэнэ. Уласаймнай 275 һургуулиин 323 команда мүнөө жэлдэ оролсобо.

Басагадай дунда тулалдаануудта Кабанскын аймагай Каменскын лицейн команда 8-дахияа түрүүлжэ гараа. Хүбүүдэй дунда Улаан-Үдэ хотын 56-дахи һургуулиин шабинар чемпионууд боложо тодороо. Буряад Уласай финалда түрүүлһэн команданууд Алас Дурна зүгэй шэлэн абалгын шатада хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

Биатлон

Чайковский (Пермиин хизаар). Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй һүүлшын 6-дахи шата түгэсэбэ.

Буряадһаа уг гарбалтай Елизавета Каплина үбэлэй халаанай хугасаада амжалтатайгаар мүрысөөнүүдтэ хабаадаа. Ородой Кубогай спринтерскэ урилдаануудай шэглэлээр бага хрустальна Кубогта тэрэ хүртэһэн байна. Мүн бүхы зургаан шатын удаа томо Кубогта хүртэхэ аргатай байгаа. Теэд  амаралтын үдэр эмхидхэгдэһэн эгээл һүүлшын урилдаанда хабаадажа шадаагүй. Эгээл энэ үдэр тэрэ үбдэшоо. Тиигэжэ тэрэ хубиин тоосоондо 3-дахи һуурида гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: авторай дурадхаһан гэрэл зураг