Спорт 8 mar 2023 353

Хүлеэгдэһэн амжалта

Буряадай тамиршан Алдар Намсараев Ородой чемпионадта мүнгэн медальда хүртэжэ, олон тоото спортдо дуратайшуулые баярлуулба.  

© фото: Буряадай самбогой Федерациин зураг

Пермь хотодо самбо барилдаагаар ээлжээтэ мүрысөөн 73-дахияа эмхидхэгдээ. Эндэ эрэшүүл, эхэнэрнүүд тэмсээ. Эрэшүүлэй дунда шанга тулалдаан болоһон байна. Бүхы дээрээ 61 можо хизаарай 617 тамиршан хибэс дээрэ гараа.

Буряадай суглуулагдамал командын 10 гэшүүд сооһоо эгээл ехэ амжалта Алдар Намсараев туйлаба. Тэрэ 58 килограммай шэгнүүртэ тулалдаа. 31 наһатай Алдар Новосибирскын можын, Дагестан Уласай, Пермиин хизаарай хоёр тамиршадые диилэжэ, финалда орожо шадаа. Дэлхэйн  хоёр дахин абарга болоһон Дагестанай түлөөлэгшэ Мухтар Гамзаевые шүүжэ шадангүй, мүнгэн медаляар урмашуулагдаа. Тиигэжэ Алдар Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, Европын чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

Буряадай тамиршад дайшалхы самбо барилдаагаар ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан намтартай. Баир Ванжилов гурба дахин дэлхэйн чемпионадуудта абарга болоһон гээд һануулая. Сергей Доржитаров хоёр дахин дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө һэн. Дамба Раднаев, Баир Омоктуев, Баясхалан Эрдынеев болон Андрей Будожапов гэгшэд дэлхэйн чемпионууд юм. Эдэнэй һүүлээр хэншье тиимэ ехэ мүрысөөнүүдтэ амжалта туйлаагүй. Олон жэлэй хугасаада Буряадай тамиршад Ород гүрэнэй мүрысөөнүүдтэ шангай һуури эзэлээгүй ябаа.

Тамирай энэ зүйлөөр  Самба Цыремпилов 20 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионадта хүрэл медальда һаяхана хүртөө һэн.

Алдар Самба хоёр самбо барилдаагаар Буряадай алдарые бусаажа эхилбэ гээд найдагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай самбогой Федерациин зураг