Спорт 11 jul 2023 865

Хальмаг ороной барилдаашан «Зугаалай» гэһэн тамирай клуб түлөөлнэ

Һаяхана Данзан Тюрбеев Якутск хотодо сүлөөтэ барилдаагаар Олимпиин абарга Павел Пинигинэй шангуудта хүртэхын түлөө 2009-11 ондо түрэһэн хүбүүдэй дунда үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөнэй мүнгэн медальда хүртөө.  

© фото: Владимир Жалсараевай гэрэл зураг

Данзан Буряад орон руу түрүүшынхиеэ нёдондо ерэһэн юм. Тиихэдэ «Зугаалай» гэһэн тамирай клуб үүсхэн байгуулагша Владимир Жалсараевтай танилсаха зорилготой байгаа. Түрэл Хальмаг орондоо яһала һайн дүнгүүдые харуулжа байһан ушарһаа саашанхи ургалта хүгжэлтын түлөө Буряад Улас руу нүүжэ ерэхэ, болихо тухайгаа маргажа байһан үень һэн. Тиигэжэ «Зугаалайн» тамиршадтай ба клубай эзэнтэй танилсаһанай удаа эндээ үлэхэ гэжэ эсэсэй шиидхэбэри гаргаһан байна.   

- Данзан август һарада эжытэеэ ерээ һэн. Тэдэ хоёрые угтаад, нэн түрүүн Ивалгын дасан Хамба ламые бараалхахыень абаашаа һэм. Дамба Аюшеев тэрэниие зохидшоогоо, абаһаар лэ үгэеэ ойлголсожо, шог зугаа дэлгэжэ эхилээ бэлэй. Данзан нилээд ехэ юумэ мэдэдэг, һүбэлгэн хурса хүбүүн юм, хэнтэйшье һаа, хөөрэлдэжэ шадаха. Жэл соо манай клубта һорилго гараха үедөө яһала хүдэржөө. Буряад орондо үлэһэндөө шаналнагүй, - гэжэ Владимир Жалсараев хөөрэнэ.  

Мүнөө үедэ «Зугаалай» гэһэн клубта Буряад ороной, Үбэр Байгалай хизаарай болон Эрхүү можын эдир барилдаашад һорилго гарана. Тэдэнэй амидарха, бэеэ һорихо бүхы эрхэ нүхэсэлнүүд байгуулагданхай. Ургажа ябаа барилдаашадые хооллуулха, сүлөө сагаа үнгэргэхэ асуудалнуудта онсо анхарал хандуулагдана. Жэшээлхэдэ, һорилго хэдэг заал соонь кино хараха томо экран тодхоотой. Харин эдир «зугаалайнхидай» болбосорол тухай хэлэхэдэ, тэдэнэр клубайнгаа хажууда оршодог 41-дэхи дунда һургуулида һурана.    

Владимир Жалсараевай хэлэһээр, Данзан түрүүшээр гэрээ, аба эжыгээ ехэ һанадаг байгаа. Харин яһала түргэн эндээ дадаа, юуб гэхэдэ, буряадууд ба хальмагууд аха дүү арадууд ха юм. Тиигэжэ Данзан Улаан-Үдэдэ гэртээл байһан шэнги байна.  

Эдир тамиршан саашадаа улам үндэр хэмжээндэ гаража, өөрынгөө Хальмаг оронһоо гадна, түрэл болоһон Буряад Уласаашье түлөөлхэ түсэбтэй.

 

Фото: Владимир Жалсараевай гэрэл зураг