Спорт 16 aug 2023 566

Эдэбхижээд, эрхимлэнэ гү?

Буряадай команданууд хэзээ хэзээнэйхиһээ олоор Бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ мүнөө жэл хабаадана. «Бурятия» гэһэн ехэшүүлэй команда түрүүшүүлэй тоодо ябалсана. Эдиршүүлнай мүнөө дээрээ – хойнохонуур. Басагаднай дунда зэргээр наадажа байнхай.

© фото: "Бурятия" клубай зурагууд

Эрхимэй үүргэ ехэ

Һайн дуратанай командануудай дунда Ородой чемпионат 10 бүлэгтэ үнгэрнэ. Сибириин болон Алас Дур­нын зүгэй можо хизаарнуудай наадагшад нэгэ бүлэгтэ сугларанхай. Тэрэ бүлэгтэ 13 команда наадана.

Мүнөө жэлэй мүрысөөн Буряа­дай спортдо дуратайшуулда ехэ ба­ярые асарна гээшэ. Юуб гэхэдэ, «Бу­рятия» түрүүшүүлэй тоодо оронхой. Манай футболистнуудтай хамта Бар­наул хотын «Полимер» команда эр­химээр наадана. Бүхы мэргэжэлтэд эдэниие саг зуурын эрхимүүд гэжэ тоолоно.

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэ­стэ Буряадай команда ээлжээтэ наадануудаа үнгэргэһэн байна. 15 нааданда нэгэшье диилдээгүй «Бу­рятия» команда шүүгдэшэбэ. «Но­вокузнецк» гэһэн команда 2:1 гэһэн тоотойгоор Улаан-Үдэдэ шалгараа. Түрүүлһэнэй ашаан хүнгэн бэшэ байба гээшэ гү?

Междуреченск хотын «Распад­ская» команда Буряадай футболист­нуудые хойноо үлээжэ, амаралтадаа Улаан-Үдэ ерэбэ. «Бурятия» команда энэ үдэр бүхы арга шадалаа гаргажа, спортдо дуратайшуулаа баярлуулха гэжэ оролдоо. Алексей Рябованов айлшадай бартаа руу нэгэ бүмбэгэ сохижо оруулжа, илалта асараа. Өөрөөшье Алексей эрхим добтолог­шодой тоодо оролсоо. Харин «Буря­тия» команда түрүү һуурияа бусаа­гаа.

Һүүлэй байдалаар, «Полимер» бо­лон «Бурятия» команданууд 40 очко­тойгоор түрүүлжэ ябана.

Удаадахи гурбан наадануудаа «Бурятия» хүршэ Эрхүү болон Шэтэ һууринуудта үнгэргэхэ. Халаанайн­гаа һүүлшын хоёр наадые манай фут­болистнууд гэртээ сентябриин 15-17- ай үдэрнүүдтэ үнгэргэхэ. «Полимер» командатай уулзалгада хэниинь чем­пион болохоб гэжэ элирүүлэгдэхэ бэзэ.

Азагүйдэнэ

Эдиршүүлэй футболой лигэдэ 2007 болон 2008 оной команданууд наадана. Буряадай эдиршүүл һүүлшын һууринуудта ябана.

Һүүлшынгээ наадануудые Буряа­дай эдир футболистнууд Красноярск болон Томск хотонуудта үнгэргэһэн байна. 2008 оной хүбүүд хэды һайн наада харуулбашье, 0:2 гэһэн адли тоотойгоор диилдэбэ.

2007 оной команда Красно­ярск хотодо «Енисей» командада аяар 0:10 гэһэн тоотойгоор шүүгдээ. Хэды тиигэбэшье, тэдэ ехээр урмаа хухарангүй, Томскдо нааданай ехэн­хи хубидань түрүүлжэ гараад, орой­доол гурбан минутын хугасаада хоёр бүмбэгэ өөрын бартаа руу алдажа диилдэшоо. Талмайн эзэд 2:1 гэһэн тоотойгоор илажа гараа.

Буряадай эдиршүүл наһанай хоёр бүлэгтэ үлэһэн 7 наадануудаа Улаан-Үдэдөө үнгэргэхэ. Илалтын баяр Буряа­дай эдиршүүл үзэхэл байха гээд найдая.

Басагадай нааданууд

Эдиршүүлэй футболой лигэ­дэ 14 наһа хүрөөдүй басагад анха түрүүшынхиеэ наадажа байнхай. Ород гүрэнэй дэбисхэрһээ 40 коман­да шэлэгдэжэ абтаад, табан бүлэгтэ хубаараад наадана. Бүлэг бүхэндэ түрүүшын хоёр һуурида гараһан ко­манданууд финалда наадаха эрхэдэ хүртэхэ юм.

Буряадай басагад «Восток» бүлгэмдэ наадажа, 8 командануудай дунда оролсоно. Эндэ шанга гэгшын нааданууд болоно гээд абаһаар лэ хэлэхэ хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, түрүү һуури эзэлхын түлөө аяар 5 коман­да тэмсэнэ. Барнаулай эдир басагад 35 очко абаад, түрүүлжэ ябана. Крас­ноярск, Новосибирск болон Улаан- Үдэ хотонуудай команданууд 31 очко абанхай. 5-дахи һуури эзэлжэ байһан Южно-Сахалинск хотын команда баһа түрүү һуури эзэлхэ аргатай.

Һүүлшын шатын нааданууд Крас­ноярск хотодо август һарын һүүл ба­гаар үнгэргэгдэхэ.

Түрүүшүүлэй тоодо

Сибирь болон Алас Дурнын зүгэй командануудай дунда мүрысөөн жэлэй хугасаада үнгэргэгдэнэ. Той­рог бүхэндэ түрүүлһэн команда­нууд Ород гүрэнэй чемпионадай һүүлшын шатада хабаадаха эрхэдэ хүртэдэг юм.

Үнгэрһэн долоон хоногой үедэ Бу­ряадай ниислэлдэ 2010 оной хүбүүд наадаһан байна. Хахад финалай наадануудта Эрхүү, Шэтэ, Улаан-Үдэ хо­тонуудай 8 команданууд хабаадаһан байна.

«Бурятия» клубай зураг

Улаан-Үдэ хотын 6-дахи тамирай һургуулиин наадагшад эрхимүүдэй тоодо оролсожо шадаа. Буряадай эдиршүүл табан уулзалгада илалта туйлаад, 15 очко абаа. Урдаа ганса Шэтэ хотын футболистнуудые гаргаа, тэдэ 16 очкотойгоор түрүү һуури эзэлээ.

Томск хотодо үнгэрхэ Сибирь болон Алас Дурнын зүгэй бүлэгэй финальна шатада 8 команда хабаа­дахаар хараалагдана. Буряадай фут­болистнууд энэ шатада түрүүшын наадануудые Абакан, Новосибирск болон Томск хотонуудай наадагшад­тай уулзаха.

Хүршэнэрэй һонин

ФК «Иркутск» команда мүнөө дээрээ үндэһэтэнэй футболой ли­гын (ФНЛ) 2-дохи лигэдэ наадажа эхилэнхэй. Энэ мэргэжэлтэ лигэ­дэ Эрхүүгэй можын команданууд яһала үнинэй наадаагүй гээд хэлэл­тэй. Олон жэлэй хугасаада «Звезда» команда Эрхүү хотые түлөөлөө. Уда­ань «Байкал», «Зенит» команданууд, Братск хотын «Сибиряк» 2-дохи ли­гэдэ наадаһыень Буряадай футбол­до дуратайшуул һайнаар һанана ёһотой.

«Иркутск» 2-дохи лигын 2-дохи бүлэгтэ наадана. Эндэ 18 коман­да сугларанхай. Шэнэ халаа­най эхинһээ хойшо тэдэ 4 наада үнгэргэбэ. Өөрын талмай дээрэ Санкт-Петербург хотын «Зенит-2» командатай 0:0 гэһэн тоотойгоор тэнсээ. Августын 13-да тэдэ Влади­мир хотын «Торпедо» командые 2:1 гэһэн тоотойгоор шүүгээ. Санкт- Петербург хотодо «Звезда» коман­дые 3:2 гэһэн тоотойгоор илалта туйлаа. Великие Луки хотодо «Луки- Энергия» командатай 1:1 гэһэн тоо­тойгоор наадаа. Оройдоол һүүлшын 90-дэхи минутада өөрын бартаа руу бүмбэгэ алдаа.

4 турай удаа «Иркутск» 8 очко абанхай, тэдэ 7-дохи һуури эзэлнэ. 10 очко абаһан «Зенит-2», «Дина­мо-Вологда» болон Нижегород­ско можын «Химик» команданууд түрүүлнэ.

Эрхүүгэй футболистнууд августын 19-дэ Калининград наадахаа ошохо. Августын 23-да Владивосток хотын «Динамотай» Ородой Кубог­та хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1/64 шатада гэртээ уулзаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: "Бурятия" клубай зурагууд