Спорт 14 jun 2023 1023

Эдир халаанай эрмэлзэл

Зунайнгаа амаралтые Буряадаймнай эдир шатаршад амжалтаһаа эхилбэ. Бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ Улаан-Үдэ хотын 56-дахи болон 49-дэхи һургуулинуудай шабинар шалгараа.

© фото: Владимир Барскиин гэрэл зурагууд

Түрүүшын илалта

“Дебют” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ 2014 онһоо хойшо түрэһэн бага­хан үхибүүд хабаадаха эрхэ­тэй юм. “Шатар - һургуулида!” гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ хабаададаг һуралсалай гуламтануудта тэдэ һурадаг юм. Мүнөө жэлэй мүрысөөн­дэ Ород гүрэнэй 18 можо хизаарай түлөөлэгшэд ха­баадаһан байна. Улаан- Үдэ хотын 56-дахи физи­ко-математическа һургуули­ин шабинар Буряад Уласай­нгаа эрхые хамгаалаа.

7 шатын удаа Буряадай түлөөлэгшэд шангай 2-дохи һуурида гаража шадаа. Адли очконуудые абаһан Хабаров­скын хизаарай болон Удмурт Уласай эдиршүүлые тэдэ нэмэлтэ тоололгын удаа хой­ноо үлөөгөө. 56-дахи һургуу­лиин һурагшад дүрбэн илал­та туйлаа, хоёр дахин тэнсээ. Нэгэл дахин түрүү һуури эзэ­лһэн Новосибирскын можын командада шүүгдэһэн байна.

Мүнгэн медальнуудта хүртэгшэд хэд бэ гэбэл, Ти­мур Калашников, Александр Гармаев, Алдар Сахаров, Да­рима Ринчинова гэгшэд бо­лоно.

Заншалта “Сагаан тэргэ”

Совет үедэ тус мүрысөөн эдир шатаршадай дунда эгээл хүндэтэй хэмжээ ябуулгануу­дай нэгэн байгаа бэлэй. 1969 онһоо хойшо 1992 он боло­тор үндэр хэмжээндэ үнгэр­гэгдэдэг һэн. Удаань олон жэлэй хугасаада болюулаг­даа. Ганса 2004 ондо һэр­гээгдээ, сагаан-хара хюлгын саана оройдоол 9 командын наадагшад һуугаа. Байгша 2023 оной мүрысөөндэ 87 ко­манда хабаадаһаниинь һай­шаалтай. Беларусиин, Кыр­гызстанай шатаршад урил­даанда оролсоһон байна.

Буряад Уласта болоһон мүрысөөндэ Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи һургуулиин һураг­шад шалгараа һэн. Бүхэрос­сиин финалда тэдэ Буряад Уласаа түлөөлһэн байна. Шангай һуури эзэлээшье­гүй һаа, 7-дохи һуурида га­раһандань баярламаар. Юуб гэхэдэ, 2004 онһоо хойшо Буряадай нэгэшье команда иимэ үндэр һуурида гаража шадаагүй байгаа бшуу.

Буряадай шатаршад таба дахин илалта туйлаа. Ле­нинградай болон Рязаниин можонуудай, Мордови Ула­сай шатаршадтай ана-мана наадажа, 2:2 гэһэн тоотой­гоор наадануудаа түгэсхөө. Оройдоол нэгэ дахин Тюме­ниин можын түлөөлэгшэдтэ шүүгдээ.

Роман Сымбелов, Дугар Батуев, Арьяна Жаргалова болон Сойжин Базыржапова гэгшэд 49-дэхи һургуулиин түлөө наадаһан байна. 1-дэхи хюлгэ дээрэ Роман Сымбе­лов 7,5 очко абажа шадаа. Арьяна Жаргалова 3-дахи хюлгэ дээрэ хүбүүдээр наа­дабашье, 6,5 очко абажа ша­даа.

Командна тоосоондо Московско можын түлөөлэгшэд түрүү һуурида гараа. Москва хотын, Свердловско можын шатаршад шангай һуури­нуудые эзэлээ. Үбэр Байга­лай хизаар түлөөлһэн Агын гимназиин шабинар 10-дахи һуурида гараһан байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Владимир Барскиин гэрэл зурагууд