Спорт 10 aug 2023 617

Дура буляаһан японой наадан

Бүхэроссиин фестиваль Улаан-Үдэдэ гурбадахи жэлээ удаа дараалан эмхидхэгдэһэн байна. Августын 4-һөө 6 болотор (хура бороотой үдэрнүүдтэ) Буряадай ниислэлдэ Эрхүүгэй, Кемеровскэ можонуудай, Красноярска, Краснодарска хизаарнуудай, Буряад Уласай 120 гаран команда уулзаба.

Миниволей нааданай мүрысөөндэ Ород гүрэнэй спортын яаманай мэргэжэл­тэн Баир Найданов хабаадалсаһан байна. Үшөө Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида хүдэлжэ байгаад, Япон гүрэн албанай хэрэгээр ошоходоо, шэнэ наадантай танилсаһан юм. Тиигэжэ Буряадайнгаа ажаһуугшадай дунда нэбтэрүүлжэ эхилээ. 2014 ондо түрүүшын мүрысөөн боложо, 75 ко­манда суглараа бэлэй.

Ород гүрэн дотор Миниволейн федераци 2018 ондо байгуулагдаа. Буряадта баһа ниитэ эмхи байгуу­лагдажа, харилсаа холбоотойгоор хүдэлһэнэй ашаар тус фестиваль Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэдэг болон­хой.

- Буряад Уласта эгээл түрүүн ми­ниволей наадажа туршаа һэн. Ха­рин мүнөө хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй үхибүүдые наадуулжа эхилээ. Ород гүрэн дотороо баһа эхи табижа байна, - гэжэ амаршалгын үгэнүүд соогоо Бүхэроссиин федерациин хүтэлбэрилэгшэ Галина Ворпотин­ская тэмдэглээ.

Миниволейн бүмбэгэ ган­са хари гүрэнүүдтэ хэгдэдэг юм. Һүүлэй жэлнүүдтэ Ород гүрэниие хашалгаһаа боложо, энэ бүмбэгые худалдан абахада бэрхэшээлтэй бо­лонхой. Тиимэһээ Бүхэроссиин фе­дерациин хүтэлбэрилэгшэд тамирай зүйлнүүдые бүтээдэг заводуудтай хүдэлжэ, эндээ бүмбэгэ хэжэ эхил­бэ гээшэ. 2024 онһоо хойшо бүхы мүрысөөнүүдтэ энэ бүмбэгэ хэрэ­глэгдэдэг болохонь.

Мүрысөөндэ 120 гаран коман­данууд хабаадажа, хэдэн наһанай бүлэгүүдтэ хубаараад наадаа. Ехэнхи хабаадагшад Буряадай болоно.

- Иимэ фестивальда гурбада­хи жэлээ хабааданаб. Оройдоол түрүүшынхиеэ шангай һуури эзэлэ­эб, манай команда 3-дахи һуурида гараа. Буряадай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Геннадий Алексе­евич Бардымов ехэ ажал ябуулна. Һайн талмайнуудые оложо, маана­дые наадуулна. Бидэ долоон хоног­то 4 дахин ФСК-да, «Патриот» түбтэ һорилго хэнэбди. Нэгэ дороо 70 га­ран хүн сугларшана. Манай дунда хэдэн 80 наһа гараһан ахатан ябал­сана, - гэжэ багшын ажалай вете­ран Ирина Доржиевна Жалсанова хөөрэнэ.

Өөр өөрын наһанай бүлэгүүдтэ Красноярска хизаарай «Лисы Же­лезной горы», Кемеровскэ можын «Кемрай», «Задорные», Эрхүү можын «Шелехов», Краснодарска хизаа­рай «Сочи», Буряад Уласай «Айрис», «Факел», «Байкал» команданууд түрүүлжэ гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ