Соёл уралиг 22 nov 2023 682

Гоо һайхан хубсаһанай «Гоё»

Ноябриин 16-да Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай тайзан дээрэ гоо һайхан хубсаһанай «Гоё» гэжэ дефиле-тоглолто үнгэрөө. Уран гартай модельернүүдэй хубсаһа хунар харагшадай урда харуулагдаха зуура Буряадай эстрадын болон оперын дуушад дуунуудаа гүйсэдхөө.

© фото: Анна Огородник

Һүүлэй үедэ буряад маягаар эсхэгдээтэй хубсаһан оло­ной дунда эрилтэтэй бо­ложо эхилэнхэй.

Тиимэһээ уран гартай модельернүүдэй хоморой бүтээлнүүдые хүнүүд үндэрөөр сэгнэнэ, бусадһаа илгарма һайхан хубсаһа алибаа һайндэрнүүдтэ үмдэхэеэ хүсэнэ. Юрыншье бай­далдаа буряад маягаар оёотой торгон самса, буряад гутал болон бусадые үмдөөд ябана. Энээн ту­хай дефиле-тоглолтын эхиндэ Зо­ригто Тогочиев онсолон тэмдэглэ­бэ.

«Шэнэхээнһээ гарбалтай Мажигмагай «Буряад үндэһэн хубсаһан» эгээл түрүүн олоной урда харуулагдаа. Гансашье зунай бэшэ, мүн үбэлэй арһан дэгэл хэдэрһэн залуушуул тайзан дээрэ гараа.

Игорь Сарапуловай аяар гурбан коллекци энэ тоглолтын үедэ дэлгэ­эгдээ: «Талын хатад», «Хабарай охин», «Сэлэнгын долгинууд». Һүүлшынь коллекци байгша ондо түрэл Сэлэн­гынь аймагай 100 жэлэй ойн баярта зорюута зохёогдоһон байна. Эгээл тиимэһээ нютагайнгаа бэлигтэй модельерые дэмжэхэеэ нютагаархи­дынь олоор ерээ.

Хориин урлалай һургуулиин захирал Улзыма Ванзатовагай һэеыгээр урлаһан хубсаһанууд оло­ной анхарал татаа. Бас хоолойтой оперын монгол дуушан Эрдэмтын Батомүнхын дуун тус коллекци ган­сата шэмэглээ. Нютагайнгаа бэрхэ модельерые дэмжэхэеэ хориинхид, тэрэ тоодо Хориин аймагай засаг дарга Булат Цыремпилов, Анаа даса­най шэрээтэ Лэгсэг лама, Хориин нютагаархидай эблэлые хүтэлэгшэ Бэликто Цыбиков үгэ хэлээ, бэлэг сэлэгүүдые үгөө.

Эвенкнүүдэй үндэһэн хубсаһанай «Зов предков» гэжэ Нонна Тогочие­вагай коллекци баһал һонирхолтой байгаа. «Хорото ковид үбшэнэй дэлгэрхэдэ, гэртээ байха үедөө Буря­адай Соёлой яаманай зүгһөө энэ коллекци, үшөө тиихэдэ үндэһэн буряад хубсаһа оёхо гэһэн захил аба­ад, бүтэн жэлэй туршада хэхэ ажалые һарын туршада бүтээжэ шадаабди», - гэжэ Зоригто Тогочиев урматайгаар мэдүүлбэ.

Нонна Тогочиева, Мажигма болон Татьяна Махачкеева гурбанай «Буря­адай баяр», Нонна Тогочиева, Ната­лья Гуслякова, Татьяна Махачкеева гурбанай «Россия моя», Жаргалма Черниновагай «Юртэмсын амисхал», «Царицы Великой степи», Александра Пузаковагай Ород драмын театрай зүжэгтэ бэлдэһэн хубсаһанай коллек­ци, Евгения Мэрдыгеевагай «Хатан», Шидэ Найдановагай «Хара морин», Надежда Абзаевагай «Ветер дует», Агын Хүнхэрэй Цырегма Балданова­гай болон бусадай коллекцинүүдые харагшад дуратайгаар хүлеэн абаа. Бандида хамба лама Дамба Аюше­евэй зүгһөө Баярай бэшэгүүдые Буддын шажанай заншалта Санг­хын хэблэлэй албаниие хүтэлэгшэ Алла Намсараева энэ тоглолтодо оролсоһон бүхы модельернүүдтэ барюулаа.

Зоригто ба Нонна Тогочиевтан, Мэдэгма Доржиева, Билигма Ринчи­нова, Саян Цымпилов, Жамсо Бамба­гаев, Дмитрий Барташкин, Дарима Цырендондопова, Дулма Сунрапова болон бусад дуунуудаа дуулаа. Еши Дармахеев морин хуураар хүгжэм гүйсэдхөө.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Анна Огородник