Соёл уралиг 21 feb 2024 941

Эдирхэн зүжэгшэдэй эрмэлзэл

Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи hургуулида «Дебют» гэжэ нэрэтэй театральна студи нээгдэhээр, арба гаран жэл болобо. Багшанар, hурагшад энэ ажал эхилхэдээ, шухала иимэ зорилгонуудые урдаа табяа hэн: зүжэгүүдые заабол түрэл хэлэн дээрэ табидаг болохо, буряад дуунуудаа дуулаха, буряад ирагуу найрагшадай шүлэгүүдые уран гоёор уншажа hураха мүн.

© фото: Намжилма Бальжинимаева

Энэ hургуулиин баг­шанар, hурагшадай түрэлхид театраль­на студиин ажал тон ехээр дэмжэдэг. Эхин ангинуудай шабинарһаа эхи­лээд, ахамад классуу­дай hурагшад олоороо бэ­лэдхэлдэ хабаададаг юм. Үхибүүдэй hонирхоһон нюдэнүүдые харахадаа, баг­шанар ехэ баярладаг, урма­шадаг.

«Эдиршүүлтэй ажал хэхэдээ, олон юумэн­дэ өөрөөшье hурааб. Нааданай аргаар зааха хэрэгтэй, адли болоод, хөөрэлдэхэ, өөhэдэйнь аяг занда тааруулжа наадаха нюурнуудые томилхо гэхэ мэтэ шухала асуудалнууд гарадаг hэн. Наадажа hургаад бай­тар, hургуулияа дүүргээд ябашаха. Үхибүүдтэ театр тухай хөөрэхэ, зүжэгтэ наада­ха дурыень татаха, буряадаар зүбөөр дуугаржа hургаха гэхэ мэтэ олон асуудалнууд бай­гаа ааб даа. Үхибүүдые тай­зан дээрэ наадажа hургаха, яагаад наадахаб гэжэ зааха ажал намда өөртэмни hайшаагдадаг», - гээд, энэ студиин найруулагша Мунко Бальжинимаев хөөрэнэ.

Театральна «Дебют» студи Буряад Уластаа мэдээжэ болонхой. Амжалтануудые туйлажа эхилээ. «Хоридой мэргэн» гэжэ зүжэгөөрөө 2015 ондо уласай урилдаанда хабаадажа, «Алтан баг» гэжэ шагналда хүртөө.

2017 ондо Москва ниис­лэлдэ «Роза ветров» гэжэ Бүхэдэлхэйн фестивальда «До свидания, овраг!» гэжэ зүжэг наадаад, 1-дэхи шаг­нал абажа, лауреадай нэрэ солотой болоо hэн. Арсалан Шактанов Хромойн рольдо наадаад, тусхай дипломдо хүртөө. Доржи Сондуев Головастын рольдо наадаад, тусхай диплом мүн лэ абаа hэн. «До свидания, овраг!» гэжэ зүжэг бэлдэжэ табиhан найруулагша Мунко Нан­затович Бальжинимаев «За театрально-педагогическую работу» гэhэн дипломдо хүртөө hэн.

2019 ондо болоһон «Роза ветров» гэһэн Бүхэдэлхэйн фестивальда «Будамшуу» гэжэ зүжэг харуула­ад, III шатын лауреадай нэрэ соло абажа шадаа. «Үндэhэн ёhо заншалаа хадагалhанай түлөө» гэжэ тусхай дипломдо хүртөө. «Будамшуу» зүжэгтэ Һорниин дүрэ гүйсэдхэһэн Доржи Сондуев тусхай диплом, Ёлбой ноёниие наадаhан Шэрнин Чимит­доржиев баһал тусхай диплом абаһан байна. Эдир артистнууд ямар ехэ урма баяртай Улаан-Үдэеэ бусаа гээшэб!

2023 оной декабриин 17-20-до Санкт-Петербургда болоhон Бүхэдэлхэйн «Роза ветров» гэһэн 29-дэхи фестивальда эдир артист­нууд амжалта туйлаба. Ехэ классай hурагшадай бүлгэм «Муура багша» гэhэн зүжэг наадаа юм. 8-дахи классай hурагша Дима Гарма­ев II шатын лауреадай нэрэ солодо хүртэбэ. Классыень хүтэлэгшэ - Жаргалма Сан­жижаповна Цыдендамба­ева болоно. Багашуулай бүлгэм Самуил Маршагай «Уймар хулганаан тухай онтохон» зүжэг харуулаа юм. Багша Людмила Жамья­новна Цыренова онтохо­ниие буряадшалhан байна. Дүрбэдэхи классай hурагша Шойжина Гармаева II шатын лауреат боложо шалгараа. Бэлигтэй эдиршүүл бултадаа эрхим бэрхээр, эбтэй эетэй­гээр наадана гэжэ үндэр зин­даата шүүгшэд тэмдэглэhэн байна.

Автор: Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

Фото: Намжилма Бальжинимаева