Соёл уралиг 13 mar 2021 897

​Буряад шүлэгэй угалза

Бэлигтэй багшанар бэлигтэй шабинартай байдаг гү? Минии эгэшэ З.Б.Туртуевагай шаби Баир Буянтуевтай уншагшадаа танилсуулаа һэмди.

Энэ удаа ажамидаралай үзэгдэлнүүд тухай дүрбэн мүртэй шүлэгүүдые бэшэжэ турша гэһэмни, хүүгэдтэ зорюулһан хөөрхэн зохёол­нуудые эльгээгээл. Далияа сэлин, дэгдэн ябыш даа, шүлэгшэн табисууртай Ба­ирнай!

Борбилоо

Бууса тоонтые тойроһон

боро бүмбэгэр борбилоонууд

Хоёр гэрэй хоорондо

хоб жэбээ хэлсэнэд.

Гулабхаа

Үнгэ бүриин зүһэтэй

үбэл, зунай байратай,

Үгэлэн гүнгэнэн хөөрөөгөө

үдэр бүхэнөө баранхай.

Сэсэг

Тала дайдын шэмэг

торгон залаа сэсэг -

Наранай охин туяада

найдал нэмээһэн хэшэгхэн.

Харгы

Энэ наһанай буянай харгы -

эхэ, эсэгын жаргалай хэшэг.

Эхин харгы эсэгэһээ эхилдэг,

эжын сагаан сэдьхэлһээ түрэдэг.

Һолонго

Хура бороогой һүүлээр

хангай тайгын оройгоор

Ханилан нарантай нүхэсэһэн

халуун дуранай һолонго.

Хуһан

Сагаан дэгэлээ үмдэнхэй,

сагай һэлгээндэ гоёнхой,

Ногоон набшаһан зүүдхэлтэй

налайжа жаргаһан хуһахан.

Хулганаа

Адхын шэнээн бэетэй,

айл бүхэндэ байратай,

Арбай таряан эдеэтэй

арьяатан миисгэй дайсантай.

Үхэр

Хоёр дарагар эбэртэй

хото хорёогой хатан эреэгшэн.

һүн далайн билтаруулһан

Бурхадай хэшэгэй дархан.

Тахяа

Тообор, тообор алхамтай,

тоншожо эдеэлдэг табилантай,

Үүрэй хираа алдангүй,

үдэрөө угтадаг заншалтай.

Дальбараа

Даахин дороһоо ургажа,

далияа сэлин дэгдэхэл.

Дайдын хүгжэм зэдэлүүлжэ,

дэгдэн ниидэжэ жаргахал.

Баир Буянтевай эмжэгэн даа, һая нара хараһан, гэхэ зуура нараар билтарһан шүлэгүүдтэй эндэ танилсагты:

​«Уран шүлэг эзэеэ дуудан һэреэдэг...»

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ