Соёл уралиг 5 jun 2023 1243

Байгал №2 2023

ГАРШАГ

I. БУРЯАД УЛАСАЙ 100 ЖЭЛЭЙ ОЙДО
Галина Базаржапова-Дашеева
ГИМАЛАЙН ЭЛШЭДЭ АДИСЛУУЛААД...
(Элитэ эрдэмтэн, зүүн зүгые шэнжэлэгшэ Г.Ц. Цыбиковэй түрэһөөр 150 жэлэй ойдо)

II. БУРЯАДАЙ УРАН ЗОХЁОЛШОДОЙ ШЭНЭ БҮТЭЭЛНҮҮД
Янжима Дашидоржина
«Арюуханай зол жаргал», «Сакурын сэсэглэхэ үедэ» (рассказууд)

III. БҮХЭДЭЛХЭЙН ХАРИЛСААН: БУРЯАД-МОНГОЛШУУДАЙ ХУБИ ЗАЯАН
Цэрэндоржын Бадма-Ошор 
«Амидаралай алтан агшанһаа» (баримтата туужа)

IV. МАНАЙ ЛИТЭ
Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Цырен-Базар Бадмаевай түрэһөөр 95 жэлэй ойдо
Галина Базаржапова

«Сагаан-Шулуутайһаа– сарюун замдаа»

Цырен-Базар Бадмаев
«Буряад орон нютагаар Серёжын яажа аяншалһан тухай» (туужаһаа хэһэг)

V. САГАЙ СУУРЯАН
Галина Базаржапова-Дашеева
«Эсэгэ хүбүүн Гумилёвууд: ами наһан, инаг дуран»
«Лев Гумилёв – агууехэ евроазиец»

VI. ШАЖАН МҮРГЭЛ
Цэндийн Дамдинсурэн 
«Үльгэр домогой жаргаланта Шамбалын орон»

VII. ШЭНЭ НОМ
Доржи-Ханда Туртуева
Ардан Ангархаевай «Республика» ном тухай.