Ниигэм 29 may 2024 673

Багшанарта - нэмэлтэ түлбэри

100 мянган хүрэтэр ажаһуугшадтай һууринай һургуулиин, техникумэй ба колледжын багшанар тухай эндэ хэлэгдэнэ. Нэмэгдэһэн түлбэри һургуулида класс хүтэлдэг 4662 багша, тусхай дунда мэргэжэлэй 16 эмхиин 254 куратор абаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Юрэнхылэгшын даабаряар класс хүтэлэн абаад ябаһан багшанарта, бүлгэмэй кураторнуудта түлбэри хоёр дахин нэ­мэгдэбэ. Энээн тухай Холбоото уласай Суглаанда Юрэнхылэгшын 2024 оной эльгээлтэ соо хэлэгдээ һэн.

100 мянган ажаһуугшадтай һууринай, тосхо­ной, хотын болбосоролой һалбарида хүдэлдэг ажалшад байгша оной апрелиин 1-һээ 10 мянган түхэриг хүрэтэр түлбэри абажа эхилээ.

Һануулхада, захиралтын ёһоор класс хүтэлэн абаад ябаһан дунда һургуулиин багшанар, тусхай дунда мэргэжэлэй эмхинүүдтэ бүлгэмэй куратор­нууд нэмэгдэһэн түлбэри абаха эрхэтэй. Россиин Засагай газарай тогтоолоор дунда һургуулинуудта 2020 оной сентябриин 1-һээ, тусхай дунда мэргэ­жэлэй эмхинүүдтэ 2021 оной сентябриин 1-һээ 5 мянган түхэриг хүрэтэр түлэдэг байгаа.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа