Ниигэм 7 jun 2024 1982

«Алтан ойгоо угтаабди»

«Алтан ойгоо угтаабди», - гэжэ хөөрэһэн, ехэ баяраа мэдүүлһэн, “Буряад үнэндөө” гушаад гаран жэлдэ суг амжалтатай хүдэлһэн Гэсэгма Амуровна Доржиева хани басагадтаяа эдэбхи үүсхэл гаргажа, 50 жэлэй саана түрэл һургуулияа дүүргэһэн 44 нүхэд, классайнгаа хүтэлбэрилэгшэд, багшанар Дэнсэма Цырендондоковна Цырендондокова, Рыгзема Дашинимаевна Мижитова тухайгаа үнгэтэ һайхан “Хошун-Узурская средняя школа. Выпуск №8. 1964-1974, 1974-2024” гэжэ нэрэтэй ном барлажа, һуралсалайнгаа гуламтын 8-дахи выпускдэ зорюулаа. Наһа бараһан, суг һураһан нүхэдэйнгээ баян намтар, ажалай амжалта, наһан соогоо туйлаһан хэрэгүүд тухайгаа энэ ном соогоо хөөрэжэ шадаба.

© фото: 8-дахи выпускынхидэй гэрэл зурагуудай альбомһоо

...Хошуун-Үзүүрэйнгээ һургуулиин газаа олоороо сугларһан, жагсаалда зогсоһон ша­бинараа, хүндэтэ багшанараа, хүмүүжүүлэгшэдээ, ажалшадаа тус һургуулиин захирал Виктория Бэ­ликтуевна Халзанова хани халуунаар амаршалжа, һуралсалдань, ажалдань зохёохы амжалта, зол жар­гал, элүүр энхые үреэбэ. Һургуулиин завуч, буряад хэлэнэй багша Эль­вира Владимировна Цыбанова, математикын багша Соёлма Жал­сановна Очирова, “Хошуун-Үзүүр” гэһэн хүдөөгэй байгууламжын дар­га Владимир Дашиевич Цыренда­шиев энэ һайндэртэ зүрхэ сэдьхэ­лэйнгээ һайхан үгэнүүдые зорюу­лаа, ерээдүйн, саашанхи замдань һурагшадтаа толотомо харгы хүсөө.

Һүүлшын хонхо зэдэлбэ...

Эндэ сугларагшадай зүрхэ сэдьхэл хайлуулһан һүүлшын хонхын баяр­та энэ бага комплектнэ һургуулиин 11-дэхи класс дүүргэһэн Александр Бадмаев дүү басагаяа, 1-дэхи класс дүүргэһэн, гоёор хубсалһан Сарюна Бадмаевагаа үргөөд, баярай дүхэриг соо ябажа, һүүлшын хонхо жэнгирүүлбэ... Тиихэдэ 9-дэхи класс дүүргэһэн хоёр үхибүүдые олон хүн үнэн зүрхэнһөө амаршалһан, һайн һайханиие хүсэһэн байна.

“Бидэнэр, 20 хүн, 50 жэлэйн­гээ ойн баярые угтаһан байнабди. Һургуулияа 25 жэлэй саана дүүргэһэн 33-дахи выпускые дүүргэһэн Алдар Цыбикмитов дуу ехэ гоёор дуулаа, дуун-бэлэгээ баряа. Холоһоо ерэһэн шабинараа фуршет дээрэ хүндэтэй дээрэ хүлеэн абаһан багшанартаа, бэлигтэй ажалшадтаа баяр баясха­лан хүргэнэбди.

Амтатайгаар, гоёор эдеэ хоолоо бэлдэһэн, ехэ һайнаар угтаһан Сан­жидма Чимитдоржиевна, Зоя Алек­сандровна, Виктория Тумэновна, Баир Цыбикович, Жанна Бимбаев­на гэгшэдтээ үнэн зүрхэнэйнгөө ба­ярые хүргэнэбди, һайн һайханиие хүсэнэбди. Эрхим багшанарые, бэр­хээр һурадаг үхибүүдые һургуулиин дарганар, багшанар үнэн зүрхэнһөө амаршалба, бэлэг сэлэгүүдые барюулба. 11-дэхи класс дүүргэһэн Александр Бадмаевта, дүү ба­саган Сарюнадань дурасхаалай бэлэгүүдынь дамжуулагдаа.

Багшанартаа баяртайбди

“Эхин классуудай багшанар Валентина Гомбоевна, Людмила Пунцыковна ехэ бэрхээр ажаллаа, ерээдүйн харгы замаймнай эхи табиһан энэрхы сэдьхэлтэй эдэ багшанартаа баяр баясхалангаа хүргэнэбди”, - гэжэ 8-дахи выпускын­хид хөөрэнэ. Түүхын багша Елена Цыденовна Дамдинова, ород хэлэ­нэй ба литературын багша Ирина Валерьевна Цыбикмитова, физикын болон физкультурын багша Баир Дугарович Халзанов, ОБЖ-гэй баг­ша Ринчин Станиславович Донду­бон, хүгжэмэй болон зурагай багша Альбина Федоровна Будожапова, информатикын болон математи­кын багша Саяна Цыдендоржиев­на Очирова, хүмүүжүүлгын ажалаар захиралай орлогшо, хари хэлэнэй багша Октябрина Очировна Мунку­ева, эхин классуудай багша Мария Григорьевна Спиридонова, бусад эрдэм мэдэсэеэ, баян дүршэлөө, бэлиг талаангаа манай мүнөө үеын шабинартамнай дамжуулжа байна гэжэ баяртайбди, дүүргэһээр 50 жэ­лэйнгээ ойе кафедэ тэмдэглэжэ ба­ярлаабди”, - гэжэ Гэсэгма Амуровна эдир наһаяа, һургуулиингаа жаргал­та хаһаяа хани нүхэдтэеэ дурдаба, һайхан дуунуудаа дуулалдаба:

Бууса хизаартаа

Балшар нүхэд сугларжа,

Түрэл нютагтаа,

түрэл нютагтаа

Уулзан байхадаа, һайн даа...

Шабинарайнгаа ерээдүйн, ам­жалта түгэс замыень дэмжэжэ, үргэжэ байдаг Хошуун-Үзүүрэй суута һургуулиин бүхы багшанарта һайн һайханиие, үргэн дардам харгы, үлзы хэшэг, зохёохы амжалта хүсэн, зориг эрмэлзэлтэйгээр урагшаа дабшахы­ень үреэе!

Автор: Бэлигма ОРБОДОЕВА

Фото: 8-дахи выпускынхидэй гэрэл зурагуудай альбомһоо