Ниигэм 29 may 2024 676

Автомашинын түлхюурнууд барюулагдаба

Майн 25-да сагдаанарай ба сэрэгшэдэй хоорондо дзюдогоор уласхоорондын XVIII турнир үнгэргэгдэбэ. Турнир албанай уялга дүүргэжэ ябаһаар наһа бараһан мэргэжэлтэ¬дэй дурасхаалда зорюулагдаа. Тамирай хэмжээ ябуулгын үедэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ автомашинануудай түлхюурнүүдые сэрэгэй тусхай операцида наһа бараһан албатадай наһанайнь нүхэдтэ барюулба.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

уряад оронһоо Эхэ ороноо хамгаалхаяа Томских Алек­сей Александрович, Гомбо­ев Жаргал Баирович, Мухаметов Ас­хат Анфасович - ород, буряад, татар яһанай хүбүүд ошоо һэн. Үнэн алдар­танай шажан, буддын шажан, лалын шажан. Элдэб яһатан, элдэб шүтөөн. Теэд бидэ нэгэ арадбди, бидэ нэгэ хуби заяатайбди. Хамта илахабди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

«Changan ALSVIN» түхэлэй гурбан автомашина Захааминай аймагай Мэлэ һууринай Жаргал Гомбоевой, Сэлэнгын аймагай Галуута нуурай Алексей Томских, Улаан-Үдын Асхат Мухаметовэй бүлэнүүдтэ дамжуулаг­даба.

- Толгойлогшодоо ехэ баяр хүргэнэбди. Тон шухалань гэхэдэ, бидэниие мартаагүй, бидэниие дэм­жээ, - гэжэ Наталья Гомбоева тэмдэг- лээ.

Жаргал Гомбоев Оросой Холбоо- то Уласай Баатар, 37-дохи гвардей­скэ мотострелково бригадада алба хаагаа, гвардиин капитан. Сэрэгэй тусхай операциин түрүүшын шатада тагнуулай дайшалхы гушан ябуулгада хабаадаа. Тэрэнэй ударида­жа ябаһан взвод долоон блокпост, пикап түхэлэй 18 машина һалгаһан байна. 2022 оной май һарада шар­хатаад аргалуулһанай удаа һөөргөө бусаа һэн. Изюмэй шэглэлээр тэрэ­нэй ударидажа ябаһан бүлэг долоон опорно пункт, БМП үгы хээ. Херсо­ной шэглэлээр гурбан танк һалгаһан байна. 2023 оной февралиин 15-да Угледар шадарай хоёр опорно пункт һалгажа, Россиин сэрэгшэдые ураг­шань гаргаһан байна. Теэд гвар- диин капитан миномёдой буудалга­да дайруулжа, наһа бараа. Жаргал Баировичай Наталья Александровна нүхэрынь хүбүүтэеэ, гурбан басагад­таяа үлөө.

Алексей Томских Анна Михайлов­на нүхэртэеэ табан басага, хоёр хүбүү түрэһэн юм. 2023 оной февралиин 16-да Алексей Томских сэрэгэй тус­хай операцида өөрын дураар мор­доо һэн. 2023 оной июниин 6-да наһа бараа. Шэн зоригой орденоор сэ­рэгшые наһа бараһанайнь һүүлээр шагнаһан байна.

Асхат Мухаметов танкова взво­дой дарга, гвардиин капитан. Шэн зоригой орденоор шагнагдаһан. Лейтенант зиндаатай залуу сэрэгшэ Казань хотын сэрэгэй дээдэ учили­щи түгэсхэһэнэй удаа Улаан-Үдэ эль- гээгдээ һэн. Суворовой 2-дохи ша­тын орденто, Улаан Тугта гвардейскэ танкова бригадада алба гаража бай­тараа, 2022 оной январь һарада сэрэ­гэй тусхай операцида ошоһон байна. Херсон шадар дайшалхы даабари дүүргэхэ үедөө хүндөөр шархатажа, 2022 оной сентябриин 30-да мэдээ­гээ оронгүй, госпитальдо наһа бараа. Асхат Мухаметовэй Жаргалма Радна­жаповна нүхэрынь хоёр үхибүүдтэеэ үлөө.

Сагдаанарай ба сэрэгшэдэй хоо- рондо дзюдогоор уласхоорондын турнир Москвада 2007 онһоо хой­шо үнгэргэгдэнэ. Александровска сэсэрлигтэ мэдэгдээгүй сэрэгшын хүүрэй дэргэдэхи Мүнхын галда ал­банай уялга дүүргэжэ ябаһаар наһа бараһан сагдаанарай ба сэрэгшэдэй дурасхаалда баглаа сэсэг табиха зан­шалта ёһололһоо турнир эхилдэг. 2024 ондо тэмсээндэ 14 команда ха­баадаа. Россиин командаһаа гадна Азербайджанай, Армениин, Казах­станай, Киргизиин, Беларусь Ула­сай, Таджикистанай, Узбекистанай ба Нэгэдэмэл Арабай Эмирадуудай түлөөлэгшэд мүрысөөндэ ерээ.

Турнирай буян үйлэдэлгын «Бидэ мартаагүйбди» гэжэ программын шугамаар сэрэгэй тусхай операцида наһа бараһан зоной бүлэнүүдтэ дүн хамта 52 автомобиль барюулагдаа.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа