Зурхай 10 jun 2024 456

Буряад-монгол зурхай июниин 10-һаа 16 болотор

© фото: Анна Огородник

Июниин 10, гарагай 2, буряад-монгол литээр 4.

Амгалан жаргалантай Дашаниматай (Үлзытэ) үдэр - абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуул­хада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Бэри буулгахада, аралжаа наймаа ябуулхада, мо­доор уран дарха хэхэдэ һайн. Хэрүүл ама татахагүй.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Сэрэгэй” үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай һайжарха.

Июниин 11, гарагай 3, буряад-монгол литээр 5.

Модон хохимой үдэр ехэ тушаалай шэрээдэ га­рахые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые тэб­шэхэ.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхые, харгыда гара­хые, нүүхые, бэриин үйлэнүүдые ба хүдөө гарга­хые тэбшэхэ. Хүүр залахагүй, модотой холбоотой ажал хэхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага аба­хада; хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мо­риёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

“Айлшанай” үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулга­на, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, би­шэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Июниин 12, гарагай 4, буряад-монгол литээр 6.

Ажабайдалаа хангалгын, арьбажуулгын хэрэгүүдые бүтээхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, хээрэ ажал хэхэдэ һайн. Адуу мал, эд бараа хажуу тээшэнь үгэхэгүй.

Амгалан тайбанай, мориной хэшэг даллага аба­хада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ һайн.

“Хэрэмэй” үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай муудаха.

Июниин 13, гарагай 5, буряад-монгол литээр 7.

Газар уһатай холбоотой ажалнуудые хэхэдэ, хүүр залахада һайн.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Бэриин” үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин та­хяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аман, хэрүүл тэмсэл дэлгэрхэ.

Июниин 14, гарагай 6, буряад-монгол литээр 8.

Отошо бурханай Дүйсэн үдэр.

Дайсаниие, муу муухайе дарахада һайн. Хээрэ талада ажал хэхэгүй, гэрлэхэгүй, хубсаһа эсхэхэгүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага аба­хада һайн.

“Үхээриин” үүдэн нээгдэнэ: хүүр залахагүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагдаха.

Июниин 15, гарагай 7, буряад-монгол литээр 9.

Худалдаа наймаа ябуулхада һайн. Гэрлэхэгүй.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага аба­хада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ һайн.

“Үхэлэй” үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэл­тэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн ааляар хүрэхэ.

Июниин 16, гарагай 1, буряад-монгол литээр 10.

Аянда мордохогүй. Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

“Ниитын” үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шу­хала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник