Зурхай 20 may 2024 811

Буряад-монгол зурхай майн 20-һо 26 болотор

© фото: Анна Огородник

Майн 20, гарагай 2, буряад-монгол литээр 12.

Айраг тараг бэрихэдэ, тушаал эзэлхэдэ, зарлиг тунхаглахада һайн.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Наймаанай” үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда гэмтэй.

Майн 21, гарагай 3, буряад-монгол литээр 13.

Гэр байра барихада, газарай ажал хэхэдэ һайн. Адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

“Хүбүүнэй” үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шуха­ла хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулга­на, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, би­шэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Майн 22, гарагай 4, буряад-монгол литээр 14.

Доншод хурал эхилнэ.

Хотодо хэрэг бүтээхэдэ, адуу мал худалдахада һайн. Үрэһэ тарихагүй.

Амгалан тайбанай, мориной даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Сэрэгэй” үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Майн 23, гарагай 5, буряад-монгол литээр 15.

Доншод хуралай гол үдэр. Бурхан багшын энэ юртэмсэдэ түрэһэн, гэгээрһэн, нирваанда мордоһон Дүйсэн үдэр.

Гэр байра бодхооходо, рамнайлхада, үрэһэ та­рихада һайн. Бэри буулгахагүй, нүүхэгүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Түрэлнүүдэй” үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин та­хяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй. Гэбэшье һүнэһэн толгойдо оршоно.

Майн 24, гарагай 6, буряад-монгол литээр 16.

Доншод хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Нүхэсэхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, нүхэ малтахада урагшатай, һайн. Хэрүүл ама татахагүй, заргалдахагүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага аба­хада һайн.

“Хэрэмэй” үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Майн 25, гарагай 7, буряад-монгол литээр 17.

Худалдаа наймаа ябуулхада һайн.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Бэриин” үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэл­тэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэн бүрэлзэхэ, зүһэ ша­рай муудаха.

Майн 26, гарагай 1, буряад-монгол литээр 18.

Айраг тараг бэрихэдэ һайн.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, бая­лигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

“Үхээриин” үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник