Зурхай 27 may 2024 620

Буряад-монгол зурхай майн 27-һо июниин 2 болотор

© фото: Анна Огородник

Майн 27, гарагай 2, буряад-монгол литээр 19.

Бэри буулгахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Үхэлэй” үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ, һайн нүхэртэй нүхэсэхэ.

Майн 28, гарагай 3, буряад-монгол литээр 20.

Арьбажуулгын бүхы хэрэгүүдтэ һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

“Ниитын” үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалгануудые эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулга­на, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, би­шэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ, ангалгада.

Майн 29, гарагай 4, буряад-монгол литээр 21.

Үрэһэ тарихада һайн. Халуун уһанда орохогүй.

Амгалан тайбанай, мориной даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Айлшанай” үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэнгүүдтэ.

Майн 30, гарагай 5, буряад-монгол литээр 22.

Амгалан жаргалантай Дашаниматай (Үлзытэ) үдэр абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуул­хада (арамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Бэшэг номдо, зурхайда, урлалда һурахада һайн.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Наймаанай” үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин та­хяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ хоол элбэгжэхэ, гэбэ­шье үбшэн ехэдэхэ.

Майн 31, гарагай 6, буряад-монгол литээр 23.

Хотодо хэрэг бүтээхэдэ, урагшатай, һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага аба­хада һайн.

“Хүбүүнэй” үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэ­рэг бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туу- лай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Июниин 1, гарагай 7, буряад-монгол литээр 24.

Һайн нүхэртэй нүхэсэхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Сэрэгэй” үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэл­тэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июниин 2, гарагай 1, буряад-монгол литээр 26 (25 таһарба).

Айраг тараг бүрихэдэ, газар хахалхада һайн. Адуу мал худалдахагүй, аралжаа наймаа ябуулхагүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, бая­лигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

“Хэрэмэй” үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – аза жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник