Ниигэм 23 may 2024 596

Аляа заахан үхибүүдые альган дээрээ тэнжээнэб…

Людмила Бальжурова Буряад ороной «2024 оной эрхим хүмүүжүүлэгшэ» гээд тодоруулагдаба. Тэрэ ниислэл Улаан-Үдэ хотымнай 35-дахи “Алые паруса” гэһэн сэсэрлигтэ хүдэлдэг юм.

© фото: briop.ru сайтһаа гэрэл зураг

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ бу­ряад хэлэ заадаг багшанар болон хүмүүжүүлэгшэд энэ урилдаанда хабаададаг заншал­тай. 2019 ондо анха түрүүшынхиеэ иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө бэлэй. Тиигэжэ 2023 ондо сэсэрлиг­тэ түрэлхи хэлэ заадаг мэргэжэлтэд бүхэроссиин урилдаанда хабаа­далсажа эхилээ һэн. Мүнөө илал­та туйлаһан Людмила Елизаровна бүхэроссиин хэмжээндэ уласайнгаа нэрэ хүндые хамгаалха эрхэдэ хүртөө.

Байгша ондо урилдаанда ха- баадаһан 14 багшанар болон хүмүүжүүлэгшэд гурбан шатада эр­дэм мэдэсэеэ гэршэлжэ, шадаха, мэдэхэ юумэеэ харуулжа шадаа гэжэ шүүгшэд мэдүүлнэ. Шүүгшэдэй түрүүлэгшэ - Буряадай багшанарай дүршэл дээшэлүүлгын институдай профессор Сономбал Цыденович Содномовой тэмдэглэһээр, буряад хэлэеэ багашуулда хүсэд дамжуулжа шададаг бэрхэ багшанарай тоо оло­шорно. Эгээл эрхимүүдынь тус хэм­жээндэ хабаадаһаниинь гайхалгүй.

«Kids skills нэбтэрүүлэгшэ», «Ёһо заншалаа эрхимээр сахигша», «Жэн­хэни урлал эрхимээр сахигша», «Олон онол оньһо ологшо», «Угай заншал уудалагша», «Нааданай онол арга эрхим нэбтэрүүлэгшэ» гэһэн номинацинуудаар эрхимүүд элирүүлэгдээ.

Һүүлшын шатада дүрбэн эрхим хабаадагша мүрысөө. Ивалгын ай­магай Оронго һууринай сэсэрлигэй багша Ирина Раднаева 3-дахи шатын дипломоор шагнагдаа. Мухар-Шэ­бэрэй аймагай Нарһата һууринай сэсэрлигые даагша Нимаханда Гы­лыкова 2-дохи шатын диплом абаа. Улаан-Үдэ хотын 111-дэхи “Дашень­ка” гэһэн сэсэрлигэй багша Евгения Бадмаева түрүү һуурида гараа.

Гол Гран-при шанда Улаан-Үдэ хотын 35-дахи “Алые паруса” гэһэн сэсэрлигэй багша Людмила Бальжу­рова хүртэһэн байна. “Аляа заахан үхибүүдые альган дээрээ тэнжээнэб. Алдарта Буряад арадайнгаа алтан соёлыень дамжуулнаб” гэһэн һайхан үгэнүүд илагшада барюулагдаһан тусхай Кубок дээрэ дэмы бэ- шэгдээгүй гээд һанагдана. Хэжэ байһан ажалдаа, буряад хэлэндээ, арадтаа, эдирхэн хүмүүжэмэлнүүдтээ аргагүй дуратай багша амжалта туй­лаа.

“Эрхим хүмүүжүүлэгшэ” гэһэн урилдаанда түрүүлһэн багшанартай дэлгэрэнгыгээр удаадахи дугаартаа танилсуулхабди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: briop.ru сайтһаа гэрэл зураг