Ниигэм 29 may 2024 583

Экскурси эмхидхэгдэбэ

Улаан-Үдын һурагшад ГРЭС-эй элдэб түхеэрэлгэнүүдэй, түбэй химическэ лабо¬раториин ажалтай танилсаба. Үхибүүд үйлэдбэриин ажалаар ехэтэ һонирхожо, олон асуудалнуудые табиба. «Автома¬як-2006» гэһэн хизаарлагдамал үүргэтэй эмхи тус экскурси эмхидхээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Аяншалгын агентство «Открытая промыш­ленность» гэһэн Оросой үйлэдбэринүүдэй ажалшадай ба технологическа арга бо­ломжонуудые урагшань ябуулха үүргэтэй Буряад Уласай командын гэшүүн юм. Стратегическэ удха шанартай үүсхэлнүүдэй агентство Россиин Үйлэдбэриин ба наймаанай яаманай дэмжэлтээр энэ хэрэг бэелүүлнэ.

- Үйлэдбэриин эмхинүүдтэй танилсалгын экскурси ахамад классуудай һурагшадта мэргэ­жэл шэлэхэдэнь туһална. Гусиноозёрскын ГРЭС, энергетическэ техникум хүрэжэ харахаһаа гад­на һурагшад Новоселенгинск һууринай дека­бристнуудай музейтэй танилсана. Иимэ экскурси туһатайшье, хэрэгтэйшье, - гэжэ «Автомаяк-2006» эмхиин мэргэжэлтэд хөөрэбэ

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа