Ниигэм 17 jun 2021 1009

​Бодум-оол

© фото: 900igr.net

ТУВА ХЭЛЭН

Бодум-оол                   Чооду Кара-Куске

Өөрэ зантай юм Бодум-оол,

Өөрөө хэхэм гээд лэ үсэрдэг.

Һүргуулидааш, гэртээш байхадаа,

“Өөрөө, өөрөө” гээд забдадаг.

Хүндэһөө хүндэ хүнэгтэй

Хада өөдэ зүдхэхэдэнь,

“Туһалһуу” гээ һаа хэн нэгэнэй

“Өөрөө, өөрөө” гэдэг лэ.

Орёо задача бодожо ядахадань,

Отличник Саян туһалһуу гээ,

“Өөрөө бодохоб, саашаа бол” гэжэ

Өөнтэгшэ Бодум-оол хэлээ ха.

Ород хэлэндэ Алексей Захаров оршуулаа

Хүндэ таабари                   Экер-Оол КЕЧИЛ-ООЛ

Бодожо ядана жэшээ

Үдхэнэ, хубаана,

Газаа нүхэд дуудана:

“Гаража ерыш”, - гэнэ.

“Намһаа буулгаад абаарай,

Наадаял мүнөө”, – гэлдэнэ.

Хүбүүн теэд лэ үсэд даа,

Хэшээлээ хэзээшье орхихогүй.

Хүшэгэеэ бүтүүлэн хаагаад,

Хүшэлэн үзэбэ номоо.

Хэрэгтэй харюугаа олобо –

Хэнһээшье бэрхэл, харыта!

Ород хэлэндэ Юрий Щербак оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: 900igr.net