СТОПКОРОНАВИРУС

Санкт-Петербургын «Гунзэчойнэй» дасанай гэбшэ hаарамба Цырен ламхай: «Коронавирус удаанай бэшэ»

Зурхайгаар ковид үбшэн гансал 2020 ондо дэлгэрээд, саашанхи жэлнүүдтэ байхагүй. Декабриин 15-hаа үбшэнэй хүсэ шадалынь hуларжа эхилээд, гаража байhан үхэр жэлдэ мартагдаха гэжэ hанамаар.

Ниигэм 24 feb

​Буряадай дэбисхэртэ бууһан хүнүүд заатагүй 14 хоногто гэрһээ гарангүй байха гэһэн тогтоол болюулагдаа

Ерэһэн тухайгаа эрхэтэд Буряад Уластахи Роспотребхиналтын анкетэ дүүргэжэ, хаанаһаа ерэһэн, хаана бүридхэлдэ абтаһан, хаана ажаһуудаг тухайга заатагүй бэшэхэ болоно

Ниигэм 15 jun

Амарха саг ерэхэл байха

​Коронавирусһаа боложо, хэдэн арбаад гүрэнүүд хилэеэ хаажархинхай. Улас дотороошье зоргоороо саашанаашаа ябахамнай хорюултай. Иимэ байдал адагынь зун болотор үргэлжэлхэ

Ниигэм 14 may

Халдабарита хамшаг

Гурбадахи һараяа гэртээ һуужа байнабди. Бүхэдэлхэйе сошооһон бузар үбшэнһөө һэргылэмжын эмүүд үгы зандаа. Тиимэһээ үбшэнтэнэй тоо үдэр бүри нэмэһээр.

Ниигэм 14 may

Түбэд эмшэд туhаяа дурадхана

Буряад орондо мэдээжэ болоһон түбэд эмшэн Ямпил багша коронавирустай тэмсэхэ хэрэгтэ туһаламжа үзүүлхээр бэлэн байһан тухайгаа мэдүүлжэ, уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ болон элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповада бэшэг бэшэбэ.

Ниигэм 30 apr

Гүрэнhөө дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ гү?

​Гэртээ һууха журамай хүсэндөө байһан сагта хүдэлмэригүй үлэһэн зондо, үхибүүтэй гэр бүлэнүүдтэ туһаламжа гүрэнһөө үзүүлэгдэнэ гээд, Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаманай Хэблэлэй албанай мэргэжэлтэн Мария Ивайловская дуулгаба

Ниигэм 29 apr

Һара соо hаадгүйгөөр

​Улаан-Үдэ хотын Солнечная гудамжаар оршодог Эхэнэрнүүдэй нарайлалгын түб нэгэ һарын туршада халдабарита үбшэнгүүдтэй тэмсэхэ эмнэлгын газар болгон хубилгагдаба

Ниигэм 23 apr

Яагаад бэеэ hамааруулнабта?

​Апрелиин 30 болотор Россиин ажаһуугшадай гэртээ һууха тухай шиидхэбэри Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин абаа. Шалтагааниинь мэдээжэ. COVID-19 гэһэн муухай үбшэн үдэрһөө үдэртэ улам һүжэржэ байна. Ажалдаа ошонгүй, гэртээ һууһан зон юу хэжэ бэеэ һамааруулнаб гэжэ асуулта табибабди.

Ниигэм 8 apr