Ниигэм 23 apr 2020 1244

​Һара соо hаадгүйгөөр

Улаан-Үдэ хотын Солнечная гудамжаар оршодог Эхэнэрнүүдэй нарайлалгын түб нэгэ һарын туршада халдабарита үбшэнгүүдтэй тэмсэхэ эмнэлгын газар болгон хубилгагдаба. Хэр зэргэ ажалай ябажа байһыень Алексей Цыденов эдэ үдэрнүүдтэ өөрөө шалгаа. Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова тус эмнэлгын газарай үбшэнтэниие хүлеэн абахаар бэлэн байһыень харуулба. 

- Энэмнай олон арга боломжотой эмнэлгын газар болобо. Хэрэгтэй болоо һаань, эндээл операци хэхэ шадалтайбди. Хоёрдохи шатамнай гэхэдэ, ветерануудай госпиталиин дэргэдэ баһал COVID-19 хүртэһэн зониие оруулжа эмшэлхэ аргатайбди. Тиигэжэ манай уласта хэрэгтэй 128 хүниие эмшэлхэ байратай болобобди, - гэжэ сайд Евгения Лудупова ябажа байһан ажал тухайгаа тоособо. 

Эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха хэрэгтэ гүрэнэй мүнгэн санһаа 128 сая түхэриг оруулагдаа. Харин Буряад Улас 272 сая түхэриг һомолһон юм.

- Эндэ бидэ 88 хүнэй хэбтэритэй эмнэлгын газар нээхэмнай. Тэдэнэй 25-иинь уушха һалхитуулжа байха хэрэгсэлтэй. Үшөө тиихэдэ бөөрын үбшэ аргалха аппарат бии. Эдэ бүхы юумэн гэнтэ үбшэнтэнэй тоо олон болоо һаань, бэлэн байхын тула хэгдэнэ, - гэжэ Алексей Цыденов эмнэлгын газар хаража үзэһэнэй удаа хэлээ. 

Шэнээр бии болоһон эмнэлгын газарта 112 эмшэн хүдэлхэ юм. Түрүүшынь халаан мүнөөдөө ажалаа ябуулжа эхилээ. 

Автор: Булат БАДМАЕВ