Ниигэм 27 may 2020 922

​Буряад Улас COVID-19 үбшэнһөө һэргылхэ хэрэгтэ һара бүри 1 сая 600 мянган түхэриг дамжуулна

Буряад Улас COVID-19 үбшэнһөө һэргылхэ хэрэгтэ һара бүри 1 сая 600 мянган түхэригэй эм түлөөһэгүйгөөр коронавирус хүрэһэн хүнүүдтэй харилсаатай байһан зондо дамжуулна. 

Мүнөөдэрэй байдалаар гүрэн дотор гансал манай уласта иимэ хэмжээнүүд абтана. Үбшэлһэн хүнтэй харилсаа гэжэ элирүүлэгдэһэн хүнүүд уласай бюджедһээ һомологдоһон мүнгөөр эм домоор хангагдана бшуу. Тиигэжэ коронавирус хүрэһэн хүнүүдэй бүлын гэшүүдтэ болон харилсаанайнь дүхэригтэ ороһон бусадшье зондо вирустэ эсэргүүсэхэ иммуномодулятор түхэлэй нэгэ торхо эм үгтэнэ. Мүнөө дээрээ үбшэнтэнэй харилсаһан хүнүүдэй тоо улас доторнай 1045 гэжэ бүридхэгдэнэ гэжэ Засагай газарай хэблэлэй албан майн 25-да мэдээсэбэ. 

Тиигэжэ 300 торхо гриппферон гэжэ эм Улаан-Үдын зургаан поликлиникэдэ дамжуулагдаа, үшөө 50-50 торхо Мухар-Шэбэрэй ба Хориин аймагай түбэй больницанууд руу эльгээгдээ. Харин үбшэнэй үлүү ехээр һүжэрһэн Хэжэнгэ руу 100 торхо эм ябуулагдаһан байна. Хэрэгэй гарабал, бусадшье аймагуудта эмүүд дамжуулагдаха.

Коронавирусай халдабари хинаха ба тоо баримтануудые бүридхэхэ талаар Уласай оперативна штабай шиидхэбэреэр һара бүри 1,6 сая түхэриг һомологдоно. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг