Ниигэм 29 apr 2020 1160

​Гүрэнhөө дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ гү?

Гэртээ һууха журамай хүсэндөө байһан сагта хүдэлмэригүй үлэһэн зондо, үхибүүтэй гэр бүлэнүүдтэ туһаламжа гүрэнһөө үзүүлэгдэнэ гээд, Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаманай Хэблэлэй албанай мэргэжэлтэн Мария Ивайловская дуулгаба. 

Ажалгүй зондо – анхарал 

Мартын 1-һээ ажалаа алдаһан зон Ажалаар хангалгын түб руу сэхэ хандаха аргатай. Тиигэжэ апрельһээ июнь һарын дүүрэтэр 12 130 түхэриг пособи абаха юм. Энэ мүнгэн дээрэ үшөө аймагай коэффициент нэмэгдэнэ. Тиихэдэ 18 наһа хүсөөгүй үхибүүдтэй һаань, нэгэнэйнь түлөө 3 мянган түхэриг үгтэхэ. 

Ажалаар хангалгын түб руу ошоһоной хэрэггүй: “Работа в России” гэжэ порталаар мэдүүлгэ эльгээжэ болоно. Тиихэдэтнай Ажалаар хангалгын түб 10 үдэрэй туршада ажал бэдэрээд үзэхэ. Танда тааруу ажалай олдоогүй һаань, пособи абажа эхилхэт. 

Хандахынгаа урда тээ удаан сагта ажалгүй байһан һаа, урданай ёһоор тон бага хэмжээнэй (1,5 түхэриг) пособи абаха. Журам эбдээд, ажалһаа хаюулһан зон баһал иимэ хэмжээнэй пособи абаха юм. Мартын 1-эй хойно ажалгүй үлөө гээд, хараада абтахагүй. 

Халдабарита хамшагай тараһан ушараар Ородой Холбоото Уласай Засагай газар апрелиин 17-до тогтоол баталаад, туһаламжын иимэ хэмжээ үүсхэһэн байна.

Үхибүүтэй һаа... 

Гурба наһа хүсөөгүй үхибүүтэй гэр бүлэнүүдтэ 3 һарын туршада 5-5 мянган түхэриг туһаламжа үгтэнэ. Тиихэдээ гэр бүлын олзо оршо хараада абтанагүй. 2017 оной мартын 31-эй хойно түрэһэн үхибүүн бүхэнэй түлөө түлбэри дамжуулагдаха юм. Үшөө тиихэдэ түрүүшын үхибүүн байгша оной январиин хойно түрэһэн һаа гү, али эхын капитал абаха эрхэтэй, энэ эрхэеэ хэрэглэжэ үрдиһэншье гэр бүлэнүүдтэ энэ туһаламжа үзүүлэгдэнэ. Тиигэхын тулада байгша оной октябриин 1 болотор Пенсионно жасын сайтаар мэдүүлгэ ябуулхада болоно. 

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар июниин 1-һээ 3-7 наһанай үхибүүтэй гэр бүлэнүүдтэ түлбэри үгтэжэ эхилхэ. Тиихэдээ урдахи олзо оршыень тоолонгүйгөөр, ажалгүй үлэһэн зондо энэ мүнгэн үгтэхэ байна. Харин ажал хэжэ байһан айл бүлэнүүдэй олзо оршо нэгэ хүнэйхинь 11 549 түхэриг хүрэдэггүй һаань, 6 032,50 түхэриг түлбэри туһаламжа абаха юм. Тиигэхын тулада байдаг газарайнгаа социальна таһаг руу хандаха хэрэгтэй. 

Мария Ивайловскаягай дуулгаһаар, социальна хангалтануудые, тэрэ тоодо гурба хүрөөгүй үхибүүнэй түлөө һара бүриин түлбэри, олон үхибүүдэй түлөө түлбэри, гэр байрын коммунальна ажахын түлөө субсиди, сэсэрлигэй түлөө компенсаци абаха болзор апрелиин 1-һээ сентябриин 30 болотор хүнэй хандалгагүйгөөр һунаагдаа.