Ниигэм 15 jun 2020 921

​​Буряад Уласай Гусиноозерскын түбэй больницада хоёр автомобиль дамжуулагдаа

Улаан-Үдэдэ Гусиноозерскын түбэй больницада Renault Duster Hyundai Solaris гэһэн хоёр автомобиль дамжуулагдаа. Ородой Холбоото Улас дотор эгээл томо гидроэлектростанцинуудай нэгэн болохо Гусиноозерскын ГРЭС-эй ородог «Интер РАО - Электрогенерация» бүлгэм энэ хэрэгтэ мүнгэ һомолһон байна. Тиигэжэ Эмнэлгын танхимай буян үйлэдэлгын жаса автоунаануудые худалдан абаа.

- 20 сая түхэриг һомологдожо, Гусиноозерскын түбэй больницада энэ мүнгэнһөө хэрэгтэй юумыень абажа үгэхэ гэһэн эрилтэ табигдаа. Больницаһаа ороһон мэдүүлгээр, хоёр автомобиль абтаһан байна, - гэжэ «Буряад Уласай Эмнэлгын танхим» гэһэн ниигэмлигэй түрүүлэгшэ Александр Иринчеев хэлэбэ.

Гусиноозерскын түбэй больницын ахамад эмшэн Баир Бальжиновай хэлэһээр, энэ машинанууд тон хэрэгтэй сагта дамжуулагдаа.

- Иимэ бэлэгтэ хүртэһэндөө ехэ баяртайбди. Мүнөө эпидемиологиин талаар хүндэ байдалд оронхойбди, үдэр бүри табан машинаар хүнүүдые шалгахаа гарана, - гэжэ эмшэн тэмдэглэбэ.

Автомобильнуудһаа гадуур, Гусиноозерскын больницада гурбан сая түхэригэй бэеэ аршалха болон эмнэлгын хэрэгсэлнүүд дамжуулагдаха. Тэдэнь COVID-19 үбшэ һэргылхэ болон коронавирусаар үбшэлһэн зониие эмнэлгэдэ хэрэглэгдэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг