Ниигэм 29 apr 2020 1164

​Хүршын дүршэл

Коронавирус халдаһан зонойнгоо тоогоор манай гүрэн Хитадые хүсэбэ. Апрелиин 27-ой байдалаар Ородой Холбоото Уласта шэнээр үбшэлһэн хүнүүдэй тоо 6 198 хүрэжэ, бүхыдөө 87 147 ушар бүридхэгдөө. Энэнь Хитадта орходоо, 3 мянга гаран хүнөөр дээшэ болоно.

- Манай гүрэндэ байдаг буряад, тува, яхад, хальмаг зониие хитадуудтай эндүүрээд, шууяа татаха ушарнуудай гараһаниинь һаяханал шэнги. Теэд мүнөө болоходо, урда хүршэнэрнай Ородһоо ерэһэн зонтой таарахадаа, «ороолон» үзэһэн мэтээр һалаганалдана лэ. Хитад гүрэн шэнэ түхэлэй визэ нэбтэрүүлбэ, хилэ дээрэ одоол һайса шалгуулнабди. Гадна Манжуурта орожо хонохо газар нэгэшье үгы, машина соогоол байрлаха баатай бологдоно, - гээд, Хитадһаа бараа шэрэдэг Батор Е. хөөрэнэ. 

Апрелиин 27-до irk.kp.ru сайтын мэдээсэһээр, Хитад гүрэндэ бүхыдөө 3 шэнэ үбшэнтэн бүридхэгдөө. Хоёр хүниинь хари гүрэнһөө ерээ, нэгэниинь нютаг дээрээ байгаад халдаа юм ха. Иигэжэ хүршэ гүрэмнай эрхэ байдалайнгаа яһала тогтонижоошье һаань, эрилтэнүүдээ һуладхаагүй байһанайхиие шэнэ түхэлэй үбшэ «ургалжа» шадаа гэхээр ха. Гадна үшөөшье нюусануудтай юм аабза. Тэдэнэйнь нэгэн – заншалта эмнэлгэ гэжэ дэлхэйн олониитэ багсаамжална. Хитад гүрэнэй коронавирустай тэмсэһэн дүршэл шудалһан мэдээжэ түбэд эмшэн Ямпил багша туһаяа дурадхажа, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ болон элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповада бэшэг бэшэһэн байна.

Баримта

Мүнөөдэрэй байдалаар дэлхэйн 185 гүрэндэ 3 сая шахуу хүн коронавирусаар үбшэлэнхэй гэжэ мэдээсэгдэнэ. Тэдэнэй 868 мянганиинь эдэгээ, харин 206 мянган хүн наһа бараа. Үбшэнһөө үхэгшэдэйнгөө тоогоор Америкэ түрүүлнэ, хойноһоонь Итали, Испани, Франци гүрэнүүд һубарина. Тиигэжэ тус тобьёг доторнь манай гүрэн тон доогуур һуури эзэлжэ байһаниинь найдал түрүүлнэ. Гэхэ зуура Буряад орондо коронавирусһаа боложо, наһа бараһан дүрбэдэхи ушар мүнөөдэр бүридхэгдэбэ. 

life.ru сайтhаа гээрэл зураг абтаба

Автор: Цырен НАЙМАНОВ