Ниигэм 5 mar 2021 367

​COVID-19 үбшэ һэргылхэ талаар хэмжээнүүд Буряад Уласта үргэдхэгдэбэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовскойн хүтэлбэри доро мобильна бүлэгүүдэй ажалай талаар зүблөөн үнгэрбэ. Сэлэнгын аймагта тохёолдоһон байдал дабтахагүйн талаар һэргылэмжын нэмэлтэ хэмжээнүүд абтаба.

Улаан-Үдэдэ болон уласай аймагуудта худалдаа-наймаанай, халуун эдеэ хоол бариха, олоной ябадаг газарнуудта, ниитын унаада үдэр бүри мобильна бүлэгүүд шалгалта ябуулха.

Буряадай транспортын болон Дотоодын хэрэгүүдэй яамануудта аймагууд хоорондын унаануудые шалгаха бүлэгүүдые, илангаяа Сэлэнгын аймаг ошоһон, гараһан унаануудые хинаха талаар, олон болгохо тухай Пётр Мордовской даалгаба. Тиихэдэ ама, хамараа бүглөөд ябаха гурим жолоошод болон харгыда ябаһан хүнүүд сахина гү гэжэ шалгагдаха.

- Сэлэнгын аймагта тохёолдоһон байдалаар коронавирусай һүжэрхэ аюул үшөөл бии гэжэ ойлгонобди. Энэ ганса Сэлэнгын аймагта хабаатай бэшэ. Һэргылэмжын хэмжээнүүд дүүрэн сахигдаха ёһотой. Һүүлэй тоо баримтануудаар, үбшэнтэнэй тоо үдэр бүри бага-багааршье һаа доошолно, тиимэһээ ажаһуугшаднай эрилтэнүүдые шанга сахинагүй. Энэмнай аюултай гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. Мүнөө Сэлэнгын аймагта элүүрые хамгаалгын һалбарида туһа хүргэгдэнэ, олоной хоол баридаг газарнууд хаагдаа – энэнь гарзатай. Тиимэһээ энэниие дабтахагүйн тула һэргылэмжын хэмжээнүүд бүгэдэ сахигдаха ёһотой. Хэншье карантинда хаагдаха дурагүй. Тарилгын дүүрэтэр, тахал үбшэнэй дэлгэрхэеэ болитор ама, хамараа бүглэхэ болон бусадшье һэргылэмжын хэмжээнүүд сахигдаха ёһотой, - гэжэ Буряад УласайЗасагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо  Пётр Мордовской хэлэбэ.

Фото: pixabay.com