Ниигэм 8 apr 2020 1339

​Яагаад бэеэ hамааруулнабта?

Апрелиин 30 болотор Россиин ажаһуугшадай гэртээ һууха тухай шиидхэбэри Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин абаа. Шалтагааниинь мэдээжэ. COVID-19 гэһэн муухай үбшэн үдэрһөө үдэртэ улам һүжэржэ байна. Ажалдаа ошонгүй, гэртээ һууһан зон юу хэжэ бэеэ һамааруулнаб гэжэ асуулта табибабди. 


Александр Гунзенов, уран зураашан (Владивосток):

- Гэртээ һуугты гээ хадань һуунаб. Мүнөө Гранинай ном уншанаб. Майн 9-дэ зорюулжа, хоёр бүтээл бэлдэжэ байнаб. Ажалдаа ошохо гэхэдэмни, табинагүй. Тэндээ үшөө хоёр дүрэ зураг дүүргэхэ һэм. Хубиин үзэсхэлэндэ бэлдэнэб. 2020 оной июлиин 14-дэ минии үзэсхэлэн нээгдэхэ. Тэрэ болотор коронавирус үбшэн номгорхо бэзэ гээд найданаб. 

Надежда Мунконова, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн:

- Ехэнхидээ өөртэеэ наадажа байгаад, гэртээ ролёо сээжэлдэдэг хадаа, иимэ оршон байдалһаа балай ухаа алданагүйб. Манай театрай зарим артистнар ганса репетициин үедэ үгэнүүдээ сээжэлдэдэг. Тэдэ хүнүүдтэ хүндэшэг байха гээд һанагдана. Сүлөөтэй байхадаа, «Хэнзэ ногоон» гэһэн зүжэг ород хэлэн дээрэ оршуулжа байнаб. Теэд тэрэмнай муухай үбшэнһөө боложо, табигдаха юм гү? Одоо мэдэнэгүйб. Оршон байдал хэзээшьеб даа һайн тээшээ эрьелдэхэл бэзэ. Тиимэһээ оршуулаад, бэлэн һууха хэрэгтэй. Хэлэнүүдые үзэжэ эхилэнхэйб. «Мүнөө болоод, яахашниб элдэб хэлэ үзөөд»,- гэлдэнэ заримашуул. Харин өөрын дураар үзэхэдэ, гоё байна, мэдээ үзөөгүй олон юумэ ойлгонош. Артистнарай үри хүүгэд хаягдамал ха юм. Дунда хүбүүнтэеэ суг хамта номоо үзэжэ, эрдэм мэдэсэеэ татажа эхилээбди. 


Жаргал Очиров, Олимпиин халаанай уласай спортын һургуулиин захирал:

- Гэртэхи ажалаа хэхэһээ гадна һорилгоёо алданагүйб. Наһанайнгаа нүхэртэеэ болон үри хүүгэдээрээ үглөө бүхэн зарядка хэнэбди. Мүн үдэшэндөө тайска боксоор бэеэ һоридог шабинартаа һорилгын даабари үгэнэб. Гэртээ һуужа эсэшэһэн хүнүүдтэ үе мүсэеэ зүбөөр хүдэлгэхыень олондо хабаатайгаар заажа үгэнэб. Бүхы энэ ажал Интернедээр хэгдэнэ. Олон хүн баяраа мэдүүлжэ бэшэнэ, хонходоно. 

Тунгалаг Балданова, Шэтын гүрэнэй эмнэлгын академиин оюутан:

- Манай һуралсалда коронавирус үбшэн ехээр нүлөөлөө. Юуб гэхэдэ, бидэ гэртээ һуугаад, номоо үзэнэбди. Дээдэ һургуулинуудай багшанар һуралсал холоһоо һайнаар үгэхэ аргатай гэжэ ойлгожо байнабди. Удангүй манай гүрэндэ иимэ һуралсалай хүгжэбэл, ехээр гайхахагүйб. Пандеми бултыемнай һургажа байна. Хэшээлэйнгээ һүүлээр хамтынгаа байрада ерээд, эдеэ хоолоо бэлдэхэш. Харин мүнөө гэртээ байхадашни, түрэлхид шамай амтатайгаар эдеэлүүлнэ, ундалуулна. Багаһаа хойшо зураха дуратайб. Сүлөө сагтай болоходоо, зурагуудые зуража һуража байнаб. Ехэ гоё байна - саашадаа энэ эрмэлзэлээ заатагүй үргэлжэлүүлхэб. Интернедтэ YouTube канал намайе һонирхуулна. Өөрөө видео буулгаад, суглуулжа һурахые хуу хаража, ойлгожо абанаб даа. Үнэхөөрөө түрүүшээр гэртээ һуухада, гоё байгаа. Залуу хүнүүд, илангаяа оюутад үетэн нүхэдөөрөө уулзажа, хүхихэеэ һанашана. Энэнь муу байна. 


Тумэн Санжиев, Ородой габьяата һоригшо:

- Иимэ удаанаар маанадые гэртэмнай һуулгажархиха гэжэ һанаагүйб. Энээнһээ боложо, хэдэн томо мүрысөөнүүдые болюулаабди. Хэды тиигэбэшье манай 17-дохи спортын һургуулиин һоригшод намайе баясуулна. Юуб гэхэдэ, тэдэ шабинараа Интернедээр һургажа эхилэнхэй. Эдэ үдэрнүүдтэ дүтөөр эжытэеэ харилсажа байнаб. Бусад аха дүүнэртэеэ харилсаха гэхэдэ, газаа бү гарагты, иишэ тиишэнь үбшэ бү зөөгты гэнэ. Һайн гэхэдэ, гэртээ байхада гоё даа! Тиимэһээ гэртэхи ажалаа хэнэб, үдын хоол шананаб, амһартаяа угаанаб. 

Чимит Дармаев, НТВ телеканалай «Своя игра» нааданай клубай гэшүүн:

- Бүхы сагаа гэртээ үнгэргэнэб гэжэ гашууданагүйб. Юуб гэхэдэ, Интернедэй байхада, ямаршье ажал хэжэрхихэ аргатайш. Орёо оршон байдалые зүбөөр хэрэглэхэ гэжэ оролдоноб. Гэртээ һууха үедөө тамхияа хаяха һанаатайб. Намдал адли бюджетнэ ажалгүй хүндэ хэсүү саг ерэбэ. Олзомни эрид доошолхонь. 


Галина Гарипова, Мухар-Шэбэрэй нюдэнэй эмшэн: 

- Бидэ халдабарита үбшэнүүдэй таһагта хабаатай бэшэшье һаа, эдэ үдэрнүүдтэ тэрэл зандаа хүдэлнэбди. Гэртээ һуугаад, арга хэжэ шадахагүйбди. Гэнтэ нюдөө гэмтээһэн хүнүүдтэ түрүүшын туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэй болог даа. Хүн зоной гэртээ һууха үеэр иимэ үбшэнтэнэй тоо бага болоод байна. Хүнүүд бэе бэетэеэ уулзажа, архи тамхи уужа ябанагүй ха юм. Энэ гол шалтагаан гэжэ һананаб. Намайе гэрһээ хүдэлэ гээд ябуулбалнь, гэрэйнгээ бүхы ажал хэжэрхихэ һэм. Мүн ашадаа УлаанҮдэ ошохо һэм. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ