Ниигэм 1 mar 2021 270

​Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээнүүд мартын 31 болотор һунаагдаба

© фото: pixabay.com

Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын дурадхалаар, коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүй талаар уласай оперативна штабай шиидхэбэреээр 2021 оной мартын 31 болотор Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээнүүд һунаагдаба. Энэ хубилалта Буряад Уласай Толгойлогшын 2020 оной мартын 13-ай 37-дохи зарлигта оруулагдаа.

Тиигэжэ 65-һаа дээшэ наһатай болон хроническа үбшэнтэй зон гэрһээ гарангүй байха гурим сахиһаар лэ байха. Тэдэнэр дүтынгөө дэлгүүр ошохо, гэрһээ холуур ошонгүй, газаагуур ябаха, бэе һорихо аргатай. Тиихэдэ бэеэ аргалхаяа санаторно-курортно эмхинүүдтэ ошохо гү, али дачадаа гараха зүбшөөлтэй.

Хоорондоо (1,5 метрһээ доошо бэшэ) зай баримталха, олоной газарта, ниитын унаануудта, засаг зургаанай эмхинүүдтэ ама хамараа бүглөөд ябаха эрилтэ сахигдаха.

Буряад Уласай Толгойлогшын 37-дохи зарлигта хараалагдаһан бэшэ ушарта олоной хабаадалгатай сэнгүүлгын, соёлой, тамирай хэмжээ ябуулганууд хорюултай. Гэхэтэй хамта, худалдаа-наймаанай түбүүдтэ оршодог сэнгүүлгын газарнууд, хүүгэдэй наадаха талмайнууд хүдэлнэгүй.

Ажалаар хангагшад агаар арюудхаха гэһэн болон Роспотеб-хиналтын бусад эрилтэнүүдые сахиха талаар ажал гуримшуулха ёһотой. Тиихэдэ 65-һаа дээшэ наһатай зон холоһоо хүдэлхэ болоно. 

Фото: pixabay.com